PP.6220.5.2021                                                                                                                     Damasławek, 20 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że 20 lipca 2021 roku, na wniosek Gminy Damasławek,wydana została decyzja numer 5/2021 znak PP.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turza, gmina Damasławek na działkach 118, 117, 119/2, 131/5, 131/6, 132/1, 131/2, 131/1, 132/4, 132/3, 132/2, 120, 134/4, 136/2, 135/2, 48, 119/1, 137/4, 138/2, 139/2, 140/2, 49, 50, 110/1, 51, 106/1, 101, 53, 96, 54, 99, 55, 56, 97, 141/2, 142/5, 142/4, 143, 41/11, 144/2, 41/8, 41/7, 41/10, 41/9, 146, 44, 148, 149/4, 39, 150, 151, 242, 251/2, 246, 247, 248, 249, 250, 240, 235, 241, 38, 236, 233, 234, 274, 36, 196, 35, 33, 45, 32/6, 32/7, 191, 32/2, 29/1, 29/2, 28, 190/2, 245 alternatywnie 131/4, 133/2, 47, 110/2, 109, 108/5, 107, 272, 102, 103, 52, 37/3, 100, 98, 57/2, 57/1, 42, 144/1, 41/4, 43, 244, 221, 37/2, 193/1, 32/5, 29/4, 190/1, 189, 188/3, 46”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności jest to możliwe w Urzędzie Gminy Damasławek, z siedzibą w Damasławku przy ul. Rynek 8, w godzinach urzędowania (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30)

20 lipca 2021 roku, treść wyżej wymienionej decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Wójta Gminy Damasławek, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ Cyprian Wieczorek