Zarządzenie Nr SG.0050.28.2021

 

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art.65 ust.12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządzam,co następuje:

 

§ 1.1. Ustala się plan finansowy dla rachunku dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Ustala się plan finansowy dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID19, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 

/-/ Cyprian Wieczorek