Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

 

Na podstawie § 6 uchwały nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Na koordynatora gminnego powołuje Pana Krzysztofa Borowskiego.

 

2. Ustanawia następujących operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych:

1)      Pan Bolesław Szmania - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Damasławku,

 

2)      Pani Agnieszka Furmaniak - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Międzylesiu,

 

3)      Pani Barbara Józefowska - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Niemczynie,

 

4)      Pan Łukasz Jedliński - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Mokronosach.

 

§ 2. 1. Zakres czynności koordynatora gminnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zakres czynności operatora systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Zastępcy Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek