Zarządzenie Nr SG.0050.40.2021

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Nadaje Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy Damasławek określający organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr SG.0050.112.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2020 rokuw sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Damasławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku i podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie go na zakładowej tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Damasławek.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek