Zarządzenie Nr GOPS.0002.8.2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku

 

 

    Na podstawie art. 11 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 902 oraz Zarządzenia nr 8/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku z dnia 25 maja 2009r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damasławku zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych. Wymagania kandydatów oraz warunki naboru określone zostały w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

W celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych powołuję komisję rekrutacyjną w składzie:

 

1.    Anna Grzewińska – Przewodniczący Komisji,

2.    Marlena Jaskólska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3.    Ewa Pater – Sekretarz.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Grzewińska