obrazek


URZĄD GMINY DAMASŁAWEK

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek


----------------------------------------------------------


 KARTA INFORMACYJNA

Zgromadzenia

----------------------------------------------------------

 


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach.


KTO MOŻE WSTĄPIĆ Z WNIOSEKIEM / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

OPŁATA:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed datą planowaną zgromadzenia.
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającej kontakt z tą osobą,
2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,
3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywalny czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Rozpatrzenie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o zgromadzeniu.  Organ gminy wydaje decyzji o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzenia albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,
2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach,
w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usnąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy prawo o zgromadzeniach,
3. zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w którym odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie o których mowa w art. 26a ustawy o zgromadzeniach.
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia tę decyzję na stronie przedmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazują ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
Zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefoniczne lub na adres poczty elektronicznej wojewódzki centrum zarzadzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim,
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywalny czas trwania, przewidywalną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA :
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek

 

Godziny pracy urzędu: poniedziałek od 7:30 do 16:30, wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30

tel. 67 26 13 611
fax.67 26 13 627
e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl


ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA TRYB UPROSZCZONY:
Wojewódzki Centrum Zarządzania Kryzysowego
p. 305 bud. C
61 854 99 00 czynne całą dobę
fax: 61 854  99 20, 61 852 73 27
e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl


TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego
w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia

DANE KONTAKTOWE:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile
Al. Powstańców Wlkp. 79
64-920 Piła
Tel: 734 414 188

UWAGI:
• Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępne dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych,
• Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.