Załącznik

do Uchwały Rady Gminy

w Damasławku Nr IV/24/07

z dnia 5 luty 2007r.


STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASŁAWKU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku działa w oparciu o :


 1. Ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

 2. Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),

 3. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),

 4. Uchwałę Gminnej Rady Narodowej Nr XI/60/90 z dnia 6 kwietnia 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku.

 5. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami),

 6. Ustawę z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. Nr 86, poz.732 )

 7. Inne przepisy dotyczące działalności placówki pomocy społecznej

 8. Statut Gminy Damasławek

 9. Niniejszy statut.


§ 2.


Siedziba Ośrodka mieści się w Damasławku, przy ul. Długiej 1a


§ 3.


Obszarem działania jest teren Gminy Damasławek.


§ 4.


 1. Ośrodek jest jednostką budżetową powołaną przez Gminną Radę Narodową w Damasławku.

 2. Nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Damasławek.

II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA


§ 5.


 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest organizowanie i wykonywanie pomocy społecznej na terenie gminy Damasławek.

 2. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

  a/ przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

  b/ analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

  c/ pobudzanie społecznych aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i

  rodzin;

  d/ praca socjalna rozumiana, jako działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i

  rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

  poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających

  temu celowi;

  e/ organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

  § 6

  Zadania określone w § 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje w ramach 3 grup zadań do których należą;

  1. Zadania własne gminy określone w art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

  2. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym określone w art 17 ust.1 ustawy o

  pomocy społecznej

  3. Zadania zlecone gminie określone w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej


§ 7


W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami,związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASŁAWKU

§ 8


 1. Ośrodek ma strukturę bezwydziałową , w skład której wchodzą:

  a/ Kierownik Ośrodka

  b/ Pracownicy socjalni

  c/ Główna księgowa

  d/ Referent do spraw świadczeń rodzinnych

  e/ Sprzątaczka

 2. Szczegółowy podział zadań określają zakresy czynności pracowników sporządzone przez Kierownika Ośrodka

 3. Ośrodkiem kieruje kierownik odpowiedzialny za jego działalność i realizację przypisanych ośrodkowi zadań

§ 9


Do zadań Kierownika należy:

 1. Organizowanie pracy Ośrodka.

 2. Składanie organom Gminy sprawozdań i wniosków z pracy Ośrodka i zakresu potrzeb pomocy społecznej.

 3. Kierowanie podległymi pracownikami.

 4. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.

 5. Przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej.

 6. Planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowe pomocy społecznej.

 7. Ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązań.

 8. Podejmowanie na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Damasławek decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

 9. Przedstawienie Wójtowi informacji i sprawozdań dotyczących zakresu występujących na terenie gminy potrzeb pomocy społecznej.

 10. Współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.

§ 10


Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia:

 1. Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

 2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników GOPS, zawiera i rozwiązuje z nimi umowę o pracę.

 3. Prawa i obowiązki pracowników GOPS reguluje Kodeks Pracy. Zasady wynagradzania ustalone są na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 61 poz. 708 z 2000 roku z późniejszymi zmianami/.

 4. Wynagrodzenia za pracę ustala: dla Kierownika GOPS – Wójt Gminy, a dla pracowników – Kierownik GOPS.


§ 11


Złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej rozpatrywane są przez Kierownika GOPS w zakresie zadań własnych i zadań zleconych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy w Damasławku. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje pracownik socjalny, który upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań pomocy społecznej. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej Wójt upoważnia Kierownika ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA


§ 12


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku sporządza bilans potrzeb w oparciu o rozeznanie środowiska.


§ 13


Środki na realizację świadczeń i utrzymanie ośrodka zabezpiecza:

 1. na zadania własne – budżet gminy,

 2. na zadania zlecone – budżet państwa,

 3. inne źródła

§ 14


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku obsługę finansowo – księgową wykonuje we własnym zakresie.


§ 15


Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ponosi Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 16


Zmiana treści statutu wymaga uchwały Rady Gminy Damasławek.


UCHWAŁA NR IV/24/07

RADY GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 5 luty 2007r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damasławku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami/ oraz art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r. ze zmianami) w związku z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy Damasławek uchwala co następuje:

§ 1.


Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damasławku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku.


§ 3.


Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/136/05 z dnia 30 czerwca 2005r. roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damasławku.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


UZASADNIENIE


do uchwały Nr IV/24/07 Rady Gminy Damasławek

z dnia 5 luty 2007r. w sprawie nadania Statutu

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damasławku


W związku ze zmianą przepisów oraz przejęciem innych zadań, obowiązujący dotychczas statut zdeaktualizował się, zaistniała zatem potrzeba opracowania nowego statutu, który odzwierciedla aktualnie obowiązujący stan prawny.

Zatem podjęcie powyższej uchwały jest celowe i uzasadnione.