SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W STRATEGII ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DAMASŁAWEK ZA 2010 ROK


Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Damasławek określa realizację działań z zakresu pomocy społecznej na lata 2006-2013. określono w niej najważniejsze cele strategiczne , które mają zapewnić bezpieczeństwo socjalne naszej Gminy oraz podejmowanie różnorodnych działań dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Prowadzenie monitorowania i wdrażania Strategii powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Celem nadrzędnym Strategii są działania ukierunkowane na poprawę jakości życia obywateli ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich i zagrożonych patologiami. W celu realizacji celu nadrzędnego sformułowano 5 celów podstawowych

W ramach celu podstawowego 1, Wsparcie dla rodzin dotkniętych ubóstwem realizowano zadania które ukierunkowane są na zapewnienie systemu bezpieczeństwa socjalnego oraz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Działania skierowano do poszczególnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób i rodzin korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, dotkniętych ubóstwem, rodzin dysfunkcjonalnych.

Obejmowały one następujące projekty:

1. Akcje pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych dla dzieci z rodzin ubogich oraz na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych.

Do realizacji ww. projektu przystąpiły:

a. Zespół Szkól Powszechnych w Damasławku oraz przedszkole Publiczne w Damasławku– przystąpiły do akcji przedświątecznej zbiórki żywności .Zebraną żywność przekazano do GOPS i wydano 33 rodzinom najbardziej potrzebującym.

b.Mieszkańcy gminy Dahlenburg przygotowali paczki żywnościowe, które trafiły do o 30 rodzin z terenu gminy.

c. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z towarzystwem współpracy z zagranicą i towarzystwem gminy Oirschot przeprowadził akcję przygotowania 166 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących rodzin, które zostały sfinansowane przez mieszkańców gminy Oirschot

d. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskra Nadziei" oraz Parafialny Zespół Caritas jako dystrybutorzy żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - PEAD, zajmowały się dostarczaniem żywności dla najuboższych mieszkańców gminy. Swym działaniem objęli pomocą 784 osoby z terenu gminy. Ogółem wydano 52.511,60 kg żywności.

e. Parafialny Zespół Caritas zorganizował "Gwiazdkę" dla dzieci w wieku 4-9 lat. Przygotowano 130 paczek ze słodyczami, środki na ten cel pozyskano od sponsorów , z przykościelnej zbiórki do puszek oraz wpłat rodziców.

f. Działania samorządu uczniowskiego :

- w ramach akcji „Dzień słodkości” / sprzedaż ciast i ciasteczek przygotowanych przez uczniów i

opiekunów/przekazał na rzecz Hospicjum w Wągrowcu 540,00zł;

- pomocą finansową objęto 2 uczniów;

- dofinansowaniem do wycieczki objęto 6 uczniów oraz 3 uczniom dofinansowano wyjazd do kina i teatru.

- „Symboliczna złotówka dla potrzebujących” - akcja zbiórki pieniędzy dla hospicjum.

2. Cykliczne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych

Realizatorami projektu były:

a. Szkoła Podstawowa w Niemczynie w ramach ferii letnich zorganizowała półkolonie dla 40 dzieci z rodzin najuboższych;

b.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała na socjoterapeutyczne kolonie letnie dzieci z rodzin wielo problemowych z terenu gminy obejmując wsparciem 24 dzieci

c. Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku w ramach zajęć dla dzieci w ferie zimowe zorganizował wiele atrakcji między innymi: gry i zabawy dla dzieci, projekcje filmów, zajęcia plastyczne .

Rezultaty osiągnięte w ramach celu podstawowego I w 2010 r.:

- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin ubogich;

- ograniczenie niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w rodzinach ubogich;

- zapobieganie marginalizacji i alienacji dzieci rodziców dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

- skoordynowanie pomocy socjalnej i poradniczej skierowanej do rodzin dysfunkcjonalnych;

- rozpowszechnienie informacji o instytucjach i formach pomocy udzielanej ofiarom przemocy oraz ich rodzinom;

- zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcjonalnych uczestnictwa w wypoczynku.

W ramach celu podstawowego 2 Ograniczanie bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych podjęto następujące działania w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych:

a. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizował projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego :

- w ramach Działania 6.1. projekt pt. "Aktywni" skierowany dla osób bezrobotnych /w projekcie uczestniczyło 21 osoby;

Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku były:

- pace interwencyjne w których uczestniczyło 9 osób;

- roboty publiczne przydzielono 25 osobom;

- staże - skierowano 34osoby;

- pomoc na podjęcie działalności gospodarczej dotacje otrzymało 17 osób

- szkolenia 12 osób

- dotacje dla pracodawców 7 miejsc

b.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku realizował projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

- w ramach Działania 7.1. projekt pt." Szansa na lepsze jutro" skierowany do bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo kobiet - w projekcie uczestniczyło 8 kobiet.

Rezultaty osiągnięte w ramach celu podstawowego II:

Umożliwienie osobom bezrobotnym uzyskania kompleksowych informacji o ofertach pracy, wolnych miejscach pracy, usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach oraz pomocy socjalnej;

Przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy ;

Wyzwolenie u osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym dążenia do zmiany trudnej sytuacji życiowej oraz rozwiązywania własnych problemów ;

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych w kierunku stworzenia solidaryzmu społecznego.

W ramach celu podstawowego 3 – Działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin patologicznych i zagrożonych patologiami podejmowano działania mające na celu koordynację przedsięwzięć profilaktycznych, medycznych i edukacyjnych, prowadzonych na rzecz osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniami oraz ich rodzin. Między innymi realizowano:

1. Cykliczne programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz Programy edukacyjne

z zakresu profilaktyki uzależnień

W 2010 roku realizowane były programy przez:

a. Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku – "Zanim spróbujesz” , "Cukierek" ' Narkotyki – mity i rzeczywistość”, „ Negatywny wpływ alkoholu na życie człowieka' -programy profilaktyczne, których celem było przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym, profilaktyka uzależnień - uczestniczyli uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej.

b. Szkoła Podstawowa w Niemczynie w ramach programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowała następujące programy:

- "Jakie prawo ma dziecko gdy ktoś je krzywdzi " pogadanka z przedstawicielami policji

uczestniczyło 71 uczniów;

- „Negatywny wpływ alkoholu na życie człowieka' udział w zajęciach wzięły klasy IV -VI\

c. Rady sołeckie w ramach programów profilaktycznych zrealizowały:

- Festyn "Pożegnanie lata" - propagujący zdrowy styl życia i walkę z nałogami / Rada Sołecka wsi Niemczyn

- Festyn „Zakończenie lata”którego głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia i zachowań profilaktycznych / Rada Sołecka wsi Stępuchowo

d. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 22 spotkania w których rozpatrywano sprawy osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. Celem spotkań było wyjaśnienie zasadności wniosku i zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego oraz monitorowanie procesu leczenia odwykowego. W ramach środków którymi dysponuje GKRPA zatrudniono psychologa, który w ramach swoich kompetencji udzielił pomocy psychologicznej - 39 osób , w tym 4 uczniów i ich rodzin.

Rezultaty osiągnięte w ramach celu podstawowego III.:

Mobilizowanie osób, korzystających ze świadczeń społecznych i ich rodzin do podejmowania działań zmierzających do rozwiązania występujących problemów alkoholowych;

Zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej ;

Upowszechnienie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształcenia postaw, służących zdrowemu i trzeźwemu życiu;

Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń uzależnieniom

W ramach celu podstawowego 4 Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych starszych i przewlekle chorych podjęto następujące działania :

a. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Damasławku oraz Klub seniora "Pałuki" zorganizował imprezy integracyjne z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dnia Kobiet , Dnia Inwalidy oraz Dzień Seniora.
GOPS wspólnie z Kołem zorganizował wieczór wigilijny dla osób samotnych oraz członków Koła.

b. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej realizował następujące zadania:

- dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych -9 osób

- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 15osób;

- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 2 osoby

- dofinansowanie do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej - 14 osób

Rezultaty osiągnięte w ramach celu podstawowego IV.:

Dążenie do aktywizacji, wsparcia i rozwoju społecznego osób starszych i niepełnosprawnych;

Rozwijanie i utrzymanie sprawności fizycznej i psychicznej;

Dążenie do redukcji dotychczasowych ról życiowych;

Wyrównywanie szans życiowych poprzez likwidację barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się;

Zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w życiu społecznym

W ramach celu podstawowego 5 Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja Działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku cel ten osiągany był poprzez udział pracowników w szkoleniach:

1."Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem funkcji i roli zespołów interdyscyplinarnych - uczestniczyło 4 pracowników

2."System przeciwdziałania przemocy w rodzinie po 1 sierpnia 2010r." - uczestniczyło 2 pracowników

3."Najnowsze wytyczne ministerstwa finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA.

Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej „ - uczestniczył 1 pracownik

4."Finansowe zarządzanie instytucją realizującą projekt systemowy POKL w pomocy społecznej

- udział wzięła 1 osoba

5."Intensywnie o funduszu alimentacyjnym + interpretacja zmian o ustawie o świadczeniach rodzinnych"- uczestniczyła 1 osoba

6."Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- uczestniczył 1 pracownik

7. „ Pomoc Społeczna 2010 – uczestniczył 1 pracownik

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damasławku współpracują z organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy

Rezultaty osiągnięte w ramach celu podstawowego V w 2010 r.:

Wzrost kompetencji osób świadczących pomoc osobom z grup szczególnego ryzyka oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Wzrost poziomu świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej;

Poprawa dostępności i jakości pracy socjalnej;

Zwiększenie dostępności do praw i usług mieszkańców gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;

Wzrost zaangażowania partnerów społecznych w tworzenie i realizację programów środowiskowych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Analiza poszczególnych celów Strategii w 2010 r., wskazuje na dużą aktywność w zakresie tworzenia i realizacji programów oraz projektów profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu niwelowanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego w lokalnym środowisku, głównie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach

Celu podstawowego III .Podejmowane inicjatywy w 2010 roku , to działania ponadprogramowe w poszczególnych instytucjach i organizacjach, często wspierane przez wolontariat, finansowo wspomagane przez sponsorów, środki zewnętrzne, w tym również instytucje samorządowe i rządowe.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Grzewińska