obrazek obrazek obrazek

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Opis projektu
i
podjęte działania

Gmina Damasławek przystąpiła do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Projekt realizowany jest w dwóch szkołach podstawowych w Niemczynie i Damasławku,w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia oraz doposażone sale dydaktyczne szkół.

Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 21.01.2011 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt realizowany będzie do 31.12.2012r..

Kwota
dofinansowania

Łączna kwota dofinansowania wynosi 94 962,00 zł w tym:

·         Szkoła Podstawowa w Damasławku
 64 712,00 zł

·         Szkoła Podstawowa  w Niemczynie:
29 980,00 zł.

Więcej informacji

http://www.efs.wup.poznan.pl/