Kontrola Urzędu Gminy Damasławek z siedzibą w Damasławku ul. Rynek 8, kod pocztowy: 62-110 o statystycznym numerze REGON: 000533162 (zwanego dalej: "Urzędem")

Kontrolę trwającą od dnia 20 października 2005r. do dnia 14 listopada 2005r., na podstawie upoważnienia nr 049222 wydanego w dniu 19 października 2005r. przeprowadził Mirosław Babkiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej z Najwyższej Ibzy Kontroli Delegatury w Poznaniu.
Kontrolą objęto wywiązywanie się województw i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej.

Protokół pokontrolny z dnia 14 listopada 2005 roku znajduje się do wglądu zainteresowanych osób w siedzibie urzędu, w godzinach pracy.

Osobą kontaktową jest p. Dorota Chojnacka - Szymczak – kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.