WYKAZ REJESTRÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
 W URZĘDZIE GMINY DAMASŁAWEK

L.p.

NAZWA REJESTRU

PRACOWNIK ODPOWIEDZIALNY
 ZA PROWADZENIE

1.

Rejestr Jednostek Organizacyjnych Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjnego
 i Spraw  Obywatelskich

2.

Rejestr Instytucji Kultury

Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich

3.

Rejestr Skarg i Wniosków

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego
 i Spraw  Obywatelskich 

4.

Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw

Kierownik Referatu Organizacyjnego
 i Spraw Obywatelskich

5.

Rejestr Uchwał Rady Gminy

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego
 i Spraw  Obywatelskich 

6

Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego
 i Spraw  Obywatelskich 

7.

Rejestr Udostępniania Informacji Publicznej

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego
 i Spraw  Obywatelskich 

8.

Rejestr Zamówień Publicznych

Inspektor ds. Inwestycji
i Zamówień Publicznych

9.

Rejestr Zarządzeń Wójta

Kierownik Referatu Organizacyjnego
 i Spraw Obywatelskich

10.

Rejestr Decyzji o Warunkach Zabudowy

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

11.

Rejestr Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Inspektor ds. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

12.

Rejestr Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych

Kierownik USC

(Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych)

13.

Rejestr Działalności Gospodarczej

Zastępca Kierownika USC

14.

Rejestr Szkół i Placówek Niepublicznych

Inspektor ds. Oświaty i Sportu

15.

Rejestr wniosków z zebrań wiejskich sołectw

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego
 i Spraw  Obywatelskich 

16.

Ewidencja delegacji służbowych

Młodszy Referent ds. Obsługi Kancelarii