Urząd Gminy Damasławek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej damaslawek.nowoczesnagmina.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

W stosunku do strony damaslawek.nowoczesnagmina.pl przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa damaslawek.nowoczesnagmina.pl spełnia wymagania w 99,97 %.

 

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Audyt został przeprowadzony w formie samooceny.

Informacje dodatkowe:

 1. Publikacja strony damaslawek.nowoczesnagmina.pl: 9.11.2005 r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2020 r.
 3. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Krzysztof Borowski,
 4.  Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony Urzędu Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8: Krzysztof Borowski
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: tel. 67 26 86 316
 6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: email: informatyk@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
 7. Strona aktualizowana na bieżąco.
 8. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 9. W menu "Informacje ogólne/Dane podstawowe i kontakt" zawarte są dane teleadresowe instytucji.

 

Dostępność architektoniczna obiektów Gminy

Budynek główny Urzędu Gminy w Damasławku, przystosowany jest częściowo dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Przy wejściu do budynku znajduje się dzwonek. Mogą z niego skorzystać osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. W celu uzyskania pomocy należy nacisnąć przycisk.
 • wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu. Bezpośrednio przed wejściem znajdują się dwa stopnie. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 130 cm.
 • szerokość drzwi do poszczególnych biur – 90 cm, schody prowadzące na piętro o szerokości 120 cm, wysokość stopni na schodach 17 cm. Poręcze na schodach jednostronne.
 • w budynku  Urzędu brak windy osobowa umożliwiającej wjazd na piętro budynku Urzędu Gminy ,
 • przy budynku jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku nie ma obszarów kontroli,
 • w budynku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online.  

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700