Pomoc dla uczniów-socjalne stypendia szkolne.

Pomoc socjalną może otrzymać uczeń zamieszkujący w Gminie Damasławek znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o pomoc socjalną nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Świadczenie wychowawcze „500+ „i „300” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do pomocy socjalnej.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnegow Urzędzie Gminy Damasławek. Stypendium jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia lub ucznia pełnoletniego.