DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

 

Podstawa prawna:

·    Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148).

 

     Gmina zapewnia bezpłatny przewóz i opiekę podczas przewozu (lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem a rodzicami,  jeżeli dowożenie zapewniają rodzice):

·    niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 przewóz do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,

·    uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, przewóz do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

·     dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, przewóz do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)      24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna;

b)      25.  rok  życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU W SPRAWIE DOWOZU DZIECKA

 

1.    Prawo wystąpienia do gminy o zorganizowanie dowozu dla dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

·   rodzicom dziecka

·   prawnym opiekunom

2.      W celu zorganizowania dowozu dziecka niepełnosprawnego, rodzice lub opiekunowie prawni powinni złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

3.      Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8.

4.      Dla wniosków złożonych w trakcie roku szkolnego realizacja dowozu będzie możliwa w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

·    Wniosek rodzica (opiekuna prawnego) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka- załącznik.

·    Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

·    Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

·    Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

·    Zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym  wychowanie  przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

 

Załączniki:

1.      Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego.

2.      Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego.