Zarządzenie nr SG.0050.69.2021

Wójta Gminy Damasławek

   z dnia 13 października 2021 roku

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.Wyznaczam Pana Wojciecha Rochowiaka jako osobę odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

§  2. Zakres zadań osoby, o której mowa w § 1 określają przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.).

§ 3. Zobowiązuję osobę, o której mowa w § 1 do przekazania danych osoby kontaktowej do CSIRT NASK w ciągu 14 dni od dnia podjęcia niniejszego zarządzenia.

§  4.  Traci moc zarządzenie nr SG.0050.73.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 7 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Damasławek.

§  5.  Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. technicznych i obronnych.

§  6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 

/-/ Cyprian Wieczorek