Wójt Gminy Damasławek ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego

 

1.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

2.   Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 

3.   Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)      Obywatelstwo polskie,

2)      Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      Brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4)      Nieposzlakowana opinia,

5)      Wykształcenie, co najmniej średnie.

Wymagania dodatkowe:

1)                                     Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,

2)                                     Znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią komputerową,

3)                                     Znajomość programów korzystających z baz danych np. SQL,

4)                                     Dobra znajomość regulacji prawnych:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o pracownikach samorządowych,

- ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

5)                   Komunikatywność,

6)                   Umiejętność planowania pracy,

7)                   Umiejętność pracy w zespole,

8)                   Umiejętność obsługi komputera,

9)                   Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

10)               Umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji,

11)               Umiejętność interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia,

12)               Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

13)               Prawo jazdy kat. B.

 

4.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

       ZADANIA:

1)        Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletyn Informacji Publicznej,

2)        Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,

3)        Realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym pełnienie funkcji Koordynatora ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Damasławek,

4)        Administrowanie oraz rozwijanie lokalnej sieci komputerowej w urzędzie,

5)        Wykonywanie zadań dotyczących ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,

6)        Wykonywanie i zabezpieczanie kopii bezpieczeństwa baz danych urzędu,

7)        Obsługa informatyczna urzędu, w tym wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego,

8)        Instalowanie nowych programów. Zgłaszanie dostawcom programów uwag, dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych, na podstawie zgłoszeń od pracowników urzędu,

9)        Dokonywanie stałej konserwacji urządzeń komputerowych urzędu,

10)    Zaopatrywanie w materiały eksploatacyjne,

11)    Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego,

12)    Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom urzędu, organizowanie i prowadzenie wewnętrznych szkoleń w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,

13)    Nadzór i opieka nad sprzętem – systemem do głosowania dla radnych Rady Gminy Damasławek oraz kamerą wraz z osprzętem do transmisji obrad Rady,

14)    Wykonywanie funkcji Administratora Systemu Informatycznego,

15)    Opracowywanie harmonogramu realizacji wydatków na stanowisku pracy,

16)    Pełnienie funkcji koordynatora gminnego (LAS),

17)    Tworzenie i aktualizacja we współpracy z innymi stanowiskami pracy strony internetowej Gminy Damasławek,

18)    Pełnienie funkcji Administratora Lokalnego ePUAP,

19)    Współdziałanie z ABI/ Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,

20)     Pełnienie funkcji Administratora Systemu Teleinformatycznego,

21)    Przydzielanie użytkownikom konta, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej,

22)    Zapewnienie dostępu do systemu teleinformatycznego wyłącznie użytkowników posiadających wymagane uprawnienia oraz odpowiednie i ważne poświadczenia bezpieczeństwa,

23)     Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

OBOWIĄZKI:

1)         Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek oraz Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego,

2)        Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

3)        Przestrzeganie i stosowanie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

4)        Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

5)         Przestrzeganie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 735),

6)        Przestrzeganie i stosowanie przepisów instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin,

7)        Przestrzeganie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.  1320),

8)        Zamieszczanie w BIP informacji, aktów prawa miejscowego i innych dokumentów, których obowiązek publikacji wynika z przepisów szczególnych,

9)        Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Gminy Damasławek,                                   

10)    Przestrzeganie przepisów ustaw związanych z powierzonym zakresem obowiązków,

11)    Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w Urzędzie.

 

5.  Wymagane dokumenty:

1)     kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

2)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,

3)     oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      kserokopia potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem aktualnego zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %.

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

 

6.  Informacja o warunkach pracy:

1)      1 etat,

2)      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3)      praca jednozmianowa w poniedziałek od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Damasławek, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. był wyższy niż 6 %.

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi kandydata z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego” w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r. do godziny 14:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30, w piątek od 7:30 do 14:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

 

9.   Inne informacje:

1)       Nabór na wolne stanowisko przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Damasławek.

2)       Nabór odbędzie się w dwóch etapach:

I etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów,

II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub wyłącznie z rozmowy kwalifikacyjnej.

3)      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

4)       Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl)oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

5)       Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

6)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67–26-86-332.

Damasławek, 14 września 2021 roku

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek