Zarządzenie Nr SG.0050.62.2021

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 14 września 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego w Urzędzie Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 11 - 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz Zarządzenia nr Or.0050.89.2019 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Damasławek oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek, Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§1. 1. Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

2.       Wymagania kandydatów oraz warunki naboru określone zostały w ogłoszeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. informatyki i bezpieczeństwa informatycznego powołuje komisję rekrutacyjną w składzie:

1)      Sekretarz Gminy – Joanna Dworek – Przewodniczący Komisji,

2)      Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Marta Sońta - Mirecka - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3)      Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Maria Chojnacka –Sekretarz.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek