informuje, że 21 września 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Sesja ma charakter otwarty.

 

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

4.      Powołanie sekretarza obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Damasławek.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,

2)      zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Durowo o uznanie za ochronne lasy położone na terenie gminy Damasławek, będące w zarządzie Nadleśnictwa Durowo stanowiące własność Skarbu Państwa,

3)      zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

4)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2021 – 2030.

7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.      Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

9.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10.  Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady  Gminy

/-/ Sławomir Buk