Zarządzenie Nr SG.0050.50.2021

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam,co następuje:

 

§ 1. W budżecie na 2021 r. przyjętym uchwałą Nr XXVII/187/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu na 2021 rok i zmienionym Uchwałą Nr XXVIII/191/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.10.2021 Wójta Gminy Damasławek z dnia 29 stycznia 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/198/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 22 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXX/202/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/207/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/213/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 10 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/217/21 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. zmienia się dochody budżetu, które po zmianie wynoszą 31 580 458,45 zł, w tym dochody bieżące 30 285 456,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienionym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. dochody na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 8 522 942,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, zmienionym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. zmienia się wydatki budżetu, które po zmianie wynoszą 35 231 807,91 zł, w tym wydatki bieżące 31 184 259,33 zł;

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 573 990,20 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienionym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

4. wydatki na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 8 522 942,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, zmienionym załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr SG.0050.50.2021

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 

Zmiany w budżecie:

 

1.Zmiany planu dochodów, które wynikają:

 

1)      ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85230, par. 2030 o kwotę 10 000,00 zł w związku z pismem FB.I.3111.165.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

2)      ze zwiększenia w dziale 855, rozdz. 85513, par. 2010 o kwotę 8 500,00 zł w związku z pismem FB-I.3111.185.2021.14 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

 

2. Zmiany w planie wydatków, które wynikają:

 

1)      ze zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85230, par. 3110 o kwotę 10 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,

2)      ze zwiększenia w dziale 855, rozdz. 85513, par. 4130 o kwotę 8 500,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek