PP.6220.6.2021                                                                                                                                                  Damasławek, 20 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że 20 lipca 2021 roku, na wniosek Sun Venture sp. z o.o. ul. Wspólna 63b/2 00-687 Warszawa,wydana została decyzja numer 4/2021 znak PP.6220.6.2021 o umorzeniuw całości postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Stępuchowo, działka nr 10, obręb Stępuchowo, gmina Damasławek”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności jest to możliwe w Urzędzie Gminy Damasławek, z siedzibą w Damasławku przy ul. Rynek 8, w godzinach urzędowania (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30)

20 lipca 2021 roku, treść wyżej wymienionej decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Wójta Gminy Damasławek, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK
/-/ Cyprian Wieczorek