PP.6220.4.2021                                                                                                                                             Damasławek, 13 lipca 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Damasławek

zawiadamiam strony postępowania

o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu wszczętym 19 maja 2021 roku, na wniosek Jana Pawła Kamińskiego Kiedrowo 5, 62-106 Rąbczyn reprezentowanego przez Jagodę Andrzejewską ul. Piaskowa 23 62-040 Puszczykowo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch stawów retencyjnych, pięciu zastawek oraz instalacji ciśnieniowej do nawodnień rolniczych; obręb Kopanina, działki nr ewidencyjny 117/1, 24, 25, 1/1; obręb Kołybki, działki nr ewidencyjny 83, 110, 82, 62, 109, 85, 103, 100, 69, 81, 86, 102/2, 101, 100, 99, 97, 96, 95, 93, 92”

W związku z powyższym, informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Damasławek, z siedzibą w Damasławku przy ul. Rynek 8, w godzinach urzędowania (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Jeżeli w terminie 21 dni od daty upublicznienia niniejszego zawiadomienia, nie zostaną złożone dodatkowe materiały lub uwagi decyzja zostanie wydana w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Pouczenie

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 Kpa: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK 

/-/ Cyprian Wieczorek