PP.6220.2.2021                                                                                                                                          Damasławek, 9 czerwca 2021 roku

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam, że 9 czerwca 2021 roku, na wniosek Gospodarstwa Rolnego Jacek Tadej Piotrkowice 5, 62-110 Damasławek, reprezentowanego przez pełnomocnika Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska ul. Michała Drzymały 12a/20, 60-613 Poznań,wydana została decyzja numer 2/2021 znak PP.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmujące melioracje w miejscowości Turza, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 49 i 110/2, obręb ewidencyjny Turza, gmina Damasławek”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności jest to możliwe w Urzędzie Gminy Damasławek, z siedzibą w Damasławku przy ul. Rynek 8, w godzinach urzędowania (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30)

9 czerwca 2021 roku, treść wyżej wymienionej decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, za pośrednictwem Wójta Gminy Damasławek, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 §2 k.p.a.)

z up. Wójta

SEKRETARZ GMINY

/-/     Joanna Dworek