PP.6220.2.2021                                                                                                                                     Damasławek, 14 maja 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Wójt Gminy Damasławek

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu wszczętym na wniosekGospodarstwa Rolnego Jacek Tadej, Piotrkowice 5, 62-110 reprezentowanego przez pełnomocnika Maję Sroczyńską Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska ul. Michała Drzymały 12a/20 60-613 Poznań, z dnia 12 marca 2021 r. (data wpływu do urzędu 15 marca 2021 r.),w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie wodą w rolnictwie obejmujące melioracje w miejscowości Turza, na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 49 i 110/2, obręb ewidencyjny Turza, gmina Damasławek”.

W związku z powyższym, informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy Damasławek, z siedzibą w Damasławku
przy ul. Rynek 8, w godzinach urzędowania (poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. Jeżeli w terminie 21 dni od daty upublicznienia niniejszego zawiadomienia, nie zostaną złożone dodatkowe materiały lub uwagi decyzja zostanie wydana w oparciu o zebrany materiał dowodowy.

Pouczenie

Art. 10 § 1 Kpa: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Art. 49 Kpa: § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

 

Otrzymuje:

1.    Usługi Geologiczne Maja Sroczyńska ul. Michała Drzymały 12a/20 60-613 Poznań,

2.    Gospodarstwo Rolne Jacek Tadej Piotrkowice 5, 62-110 Damasławek,

3.    strony postepowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa,

4.    aa