Zarządzenie nr SG.0050.32.2021

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS – CoV-2

            Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512
z późn. zm.) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV-2, w tym stosownych rozporządzeń.

2.       Place zabaw znajdujące się na terenie gminy Damasławek pozostają zamknięte do odwołania.

3.       Siłownie zewnętrzne znajdujące się na terenie gminy Damasławek pozostają zamknięte do odwołania.

4.       Zajęcia organizowane w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie w ramach projektu unijnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie” pozostają zawieszone do odwołania.

5.      Udostępnianie pomieszczeń w budynkach oraz obiektach administrowanych przez gminę Damasławek jest dopuszczalne jedynie na potrzeby przeciwdziałania i zwalczania SARS – CoV-2.

§ 2. Urząd Gminy Damasławek jest dostępny dla interesantów. Klienci po przekroczeniu progu budynku zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz przestrzegania ogólnych zaleceń. W każdym z biur jednorazowo może przebywać wyłącznie jeden klient.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje do jego odwołania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr SG.0050.16.2021 Wójta Gminy Damasławek z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zmienione zarządzeniem nr SG.0050.21.2021 Wójta Gminy Damasławek z dnia 25 lutego 2021 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy, kierownikom referatów oraz sołtysom.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek