PP.6733.1.2021                                                                                                                                                 Damasławek, 2 marca 2021 roku

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Damasławek

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

obwieszczam,

że 2 marca 2021 roku wydano decyzję nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozielsko, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/2, obręb Kozielsko.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła – za moim pośrednictwem – w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Damasławek oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Wójt Gminy Damasławek

/-/ mgr Cyprian Wieczorek