Zarządzenie nr SG.0050.2.2021

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa w sołectwie Stępuchowo

 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 20 uchwały nr VIII/59/15 Rady Gminy Damasławek z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stępuchowo (Dz. U. Woj. Wlkp. z 7 kwietnia 2015 r. poz. 2201) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Zwołuje na dzień 9 lutego 2021 r. na godzinę 19:00 w świetlicy wiejskiej w Stępuchowie zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa w sołectwie Stępuchowo.

§ 2. Proponuje następujący porządek zebrania wiejskiego:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2.      Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2020 rok.

3.      Wybór Sołtysa wsi:

a)      przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa,

b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa wsi,

c)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

d)     przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyboru.

4.      Budżet gminy na rok 2021.

5.      Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zakończenie.

§ 3. Ustala treść obwieszczenia o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Stępuchowo dla wyboru Sołtysa jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wiejskiego podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Stępuchowo oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl .

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy Damasławek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek