informuje, że 21 stycznia 2021 roku o godz. 16:00

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku

odbędzie się

Sesja Rady Gminy

Sesja ma charakter otwarty

 

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Zgłaszanie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

4.      Powołanie sekretarza obrad.

5.      Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Damasławek.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      ustalenia opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Damasławku,

2)      uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024”,

3)      wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej położonej w Turzy na rzecz Gminy Damasławek od osoby fizycznej.

7.      Informacja  Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

8.      Informacja z działalności stałych komisji Rady Gminy Damasławek.

9.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

10.  Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zakończenie.

 Przewodniczący Rady  Gminy

/-/ Sławomir Buk