Zkr.210.14.2020                                                                                                                           Damasławek, 30 listopada 2020 roku

 

OFERTA PRACY

SPRZĄTACZKA

 

1.   Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

2.   Określenie stanowiska:

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Sekretarzowi Gminy.

 

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

I.     ZADANIA:

1.      Utrzymywanie czystości i porządku wewnątrz budynku urzędu.

2.      Zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg.

3.      Usuwanie zabrudzeń.

4.      Wycieranie kurzu z mebli biurowych oraz pozostałego wyposażenia biurowego i elementów dekoracyjnych.

5.      Dezynfekcja pomieszczeń biurowych i części wspólnych nieruchomości.

6.      Organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

7.      Mycie okien ogólnodostępnych i powierzchni szklanych.

8.      Opróżnianie koszy na śmieci i bieżąca wymiana worków na odpady.

9.      Mycie i dezynfekcja armatury oraz urządzeń sanitarnych.

10.  Uzupełnianie środków higienicznych.

11.  Pranie i prasowanie flag.

12.  Podlewanie kwiatów.

13.  Utrzymywanie czystości terenu i pielęgnacja zieleni w bezpośrednim otoczeniu budynku.

II.    OBOWIĄZKI:

1.      Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.

2.      Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

3.      Przestrzeganie przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4.      Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5.      Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

 

5.   Wymagane dokumenty:

1)     kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

2)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje, itp.) w związku z pracą na aplikowane stanowisko,

3)     oświadczenia kandydata ubiegającego się o zatrudnienie:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o niekaralności, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

Kserokopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis).

6.  Informacja o warunkach pracy:

1)      0,5 etatu,

2)      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3)      praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 15:30 do 19:30.

 

7.      Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (pok. nr 2) lub pocztą na adres urzędu:Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki" w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2020 roku do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 7:30 do 16:30, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15.30, w piątek od 7:30 do 14:30.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

           

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-26-86-332 w godz. od 7:30 do 16:30 w poniedziałki, od 7:30 do 15:30 od wtorku do czwartku, od 7:30 do 14:30 w piątki.

 

                                                                             

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

 

Damasławek, 30 listopada 2020 roku