Wójta Gminy Damasławek

z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)      Przewodnicząca: Joanna Dworek

2)      Sekretarz komisji: Sława Duszkiewicz

3)      Członek: Marta Sońta-Mirecka

4)      Członek: Lucyna Kowalska

5)      Członek: Krzysztof Borowski

§ 2. Komisja będzie przeprowadzała przetargi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr SG.0050.66.2020 Wójta Gminy Damasławek
z dnia 9 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania w trybie przetargów oraz rokowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Damasławek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Cyprian Wieczorek