Zarządzenie Nr SG.0050.80.2020

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam,co następuje:

§ 1. W budżecie na 2020 r. przyjętym uchwałą Nr XVI/116/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok i zmienionym Zarządzeniem Nr SG.0050.5.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 20 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVII/120/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 3 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/123/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 27 lutego 2020 r., Uchwała Nr XIX/129/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.24.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 7 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XX/135/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 kwietnia 2020 r., Uchwałą Nr XXI/140/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 26 maja 2020 r., Uchwałą Nr XXII/146/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 19 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.44.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 25 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.48.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 10 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXIII/157/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.57.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.61.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIV/161/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 21 września 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.70.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 30 września 2020 r., Zarządzeniem Nr SG.0050.74.2020 Wójta Gminy Damasławek z dnia 8 października 2020 r., Uchwałą Nr XXV/172/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. zmienia się dochody budżetu, które po zmianie wynoszą    32 099 427,32 zł, w tym dochody bieżące 30 464 266,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, zmienionym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. dochody na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 9 156 629,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, zmienionym załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3. zmienia się wydatki budżetu, które po zmianie wynoszą 33 156 900,85 zł, w tym wydatki bieżące 30 606 324,85 zł;

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  11 758 668,56 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2, zmienionym załącznikiem  nr 2 do niniejszego zarządzenia,

4. wydatki na realizację zadań zleconych gminie po zmianie wynoszą 9 156 629,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, zmienionym załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr SG.0050.80.2020 Wójta Gminy Damasławek

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zmiany w budżecie:

1. Zmiany planu dochodów, które wynikają:

  1. ze zwiększenia w dziale 010, rozdz. 01095, par. 2010 o kwotę 343 922,27 zł w związku z pismem FB.I.3111.346.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Zmiany planu wydatków, które wynikają:

  1. ze zwiększenia w dziale 010, rozdz. 01095, par. 4110 o kwotę  464,13 zł, par. 4120 o kwotę 66,15 zł, par. 4170 o kwotę 2 700,00 zł, par. 4210 o kwotę 2 100,00 zł, par. 4300 o kwotę 1 413,29 zł, par. 4430 o kwotę 337 178,70 zł w związku  z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

    WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

    /-/ Cyprian Wieczorek