Zarządzenie Nr SG.0050.79.2020

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: ustalenia rocznego planu kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na rok 2021

Na podstawie § 1 ust. 1 Zarządzenia nr Or.0050.71.2016 Wójta Gminy Damasławek z dnia 14 września 2016 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Damasławek, Wójt Gminy Damasławek zarządza co następuje:

§ 1. Ustalam roczny plan kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek