PP.6733.9.2020                                                                                                                                             Damasławek, 29 października 2020 roku

 

Obwieszczenie

o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach

w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.)

obwieszczam

że 28 października 2020 roku zakończono zbieranie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „budowa placu zabaw w miejscowości Kozielsko”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 51/2, obręb Stępuchowo, na wniosek Gminy Damasławek reprezentowanej przez Jakuba Wojciechowskiego Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej.

W związku z powyższym strony postępowania, w terminie 5dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Damasławek ( pokój nr 7)
z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa i pracowników Urzędu, wstrzymana jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotowej sprawy udzielamy telefonicznie oraz drogą e-mailową lub w trybie informacji indywidualnej przy wejściu głównym do tutejszego Urzędu, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane 12 listopada 2020 roku.

Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie wydana decyzja.

 Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

    /- /Joanna Dworek