Zkr.0012.6.2019                   

Protokół Nr 6/20

 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 września 2020 r.

 

            28 września 2020 r. o godz. 11:07 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu udział wzięli:

Wójt Gminy Damasławek – Cyprian Wieczorek

Skarbnik Gminy Damasławek – Maria Pezacka

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak

Członkowie komisji - zgodnie z załączoną listą obecności,

 która stanowi załącznik do protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Wioleta Kalka, która powitała obecnych i przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 8 czerwca 2020 r.

4.      Analiza wydatków z tytułu budowy i remontów dróg gminnych oraz ich utrzymania
w 2019 roku.

5.      Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zakończenie.

 

Ad. 2

Posiedzenie jest prawomocne, ponieważ uczestniczy w nim odpowiednia liczba członków komisji.

            Porządek posiedzenia został ustalony jednogłośnie.

 

Ad. 3

Protokół z posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 

 

Ad. 4

Analiza wydatków z tytułu budowy i remontów dróg gminnych oraz ich utrzymania
w 2019 roku.

            Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak poinformował, że w 2019 roku wydatkowano na drogi gminne kwotę 2 256 587,78 zł, w tym m.in. na budowę drogi
w Starężynie; budowę dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Smuszewo, Kopanina, Mokronosy; budowę drogi w kierunku cmentarza w Damasławku. Na zakup materiałów
i wyposażenia wydatkowano kwotę 65 075,83 zł w tym m.in. zakup kamienia na drogi, cementu, znaków drogowych, kostki brukowej itp.; na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 182 210,85 zł; na zakup usług pozostałych wydatkowano 201 274,68 zł. Środki z funduszu sołeckiego sołectwa przeznaczyły m.in. na kamień, usługi i na opracowanie dokumentacji projektowych.

            Przewodnicząca komisji zapytała, jaki jest koszt równiarki.

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak odpowiedział, że około 160 zł brutto za 1 godzinę z walcem.

Przewodnicząca komisji zapytała, jaki fragment drogi wykona w ciągu godziny równiarka.

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak odpowiedział, że to zależy, około 0,5 km.

Przewodnicząca komisji zapytała, ile wynosi opłata za usługę kruszarki.

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak odpowiedział, że 15 zł netto
za tonę.

Wójt powiedział, że poprawia się jakość dróg na terenie naszej gminy.

Przewodnicząca komisji powiedziała, że ulica Rolna jest dobrze utwardzona
z kamienia.

Radna – Ilona Kledzik powiedziała, że droga w Dąbrowie w kierunku Zrazimia też jest dobrze utwardzona.

Wójt powiedział, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Gabrodrog Paweł Kubicki. Firma ta w tym roku zrealizowała budowę drogi na ulicy Słonecznej oraz wygrała przetarg na budowę dróg do gruntów rolnych w miejscowościach Miąża, Międzylesie
i Mokronosy. W 2019 roku ww. firma zrealizowała budowę dróg rolnych w miejscowościach: Smuszewo, Kopanina i Mokronosy. Mieszkańcy również są zadowoleni z prac wykonanych przez wykonawcę. Jeżeli z ramienia urzędu zgłaszaliśmy jakieś uwagi bądź zastrzeżenia
do prac to wszystko było niezwłocznie naprawiane.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy nic się nie dzieje z drogą w Kopaninie.

Wójt odpowiedział, że nic się nie dzieje. Dodał, to mieszkańcy i użytkownicy mają największy wpływ na stan dróg.

Przewodnicząca komisji zapytała, co wchodzi w zakup materiałów i wyposażenia.

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak odpowiedział, że zimowe utrzymanie dróg, kruszywo, kostka betonowa, znaki i tablice drogowe, zamrażarka na zwłoki zwierząt, psie pakiety itp.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy zwłoki zwierząt z ulic i dróg z terenu naszej gminy zbierają nasi pracownicy gospodarczy.

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak odpowiedział, że tak.
W przypadku, kiedy zwierzę dozna urazu w wypadku drogowym i żyje musi zostać wezwany weterynarz, który ma podpisaną z gminą umowę i on podejmuje decyzję, czy zwierzę należy uśpić czy poddać leczeniu. Dodał, że płacimy za utylizację padniętych zwierząt.

Przewodnicząca komisji zapytała, jaka firma w tym roku będzie odpowiedzialna
za odśnieżanie.

Inspektor ds. rolnictwa i dróg – Krzysztof Szymczak wykonawca nie jest jeszcze znany, ponieważ dopiero będą rozsyłane zapytania ofertowe.

Wójt powiedział, że w tym roku ze względu na ubiegłoroczne zimy pewnie będziemy musieli płacić firmie, którą wybierzemy za gotowość.

 

Ad. 5

Wolne wnioski i zapytania:

  • Przewodnicząca komisji zgłosiła, że nie działa oświetlenie uliczne na ulicy Wągrowieckiej i punkt oświetleniowy przy jej posesji w Starężynie.
  • Wójt odpowiedział, że ponowimy zgłoszenie awarii.

 

Na tym posiedzenie komisji zostało zakończone.

 

Prot. M. Sońta-Mirecka

                                                                                              Podpisy członków komisji: