Zarządzenie nr SG.0050.69.2020

Wójta Gminy Damasławek

z dnia 30 września 2020 roku

 

w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności.

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Koordynatora oraz Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, w następującym składzie:

1) Krzysztof Borowski – Koordynator ds. dostępności - Przewodniczący zespołu;

2) Jakub Wojciechowski- członek zespołu;

3) Joanna Dworek- członek zespołu;

4) Marta Sońta- Mirecka – członek zespołu.

§ 2. 1. Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Damasławek oraz jednostki organizacyjne gminy;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy Damasławek i jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4) przedstawienie Wójtowi Gminy Damasławek bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań;

5) wsparcie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Damasławek we wdrożeniu rozwiązań wymaganych ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

6) sporządzania raportów o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2.Zobowiązuje się:

1) pracowników Urzędu Gminy Damasławek do udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Damasławek do realizacji obowiązków i wdrożenia rozwiązań wymaganych ww. ustawą oraz ścisłej współpracy z Koordynatorem ds. dostępności.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek