Zarządzenie nr SG.0050.64.2020

 Wójta Gminy Damasławek

z 4 września 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Damasławek na lata 2021-2027.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z §6 Uchwały Nr XXV/145/2005 Rady Gminy Damasławek z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Damasławek Wójt Gminy Damasławek zarządza, co następuje:

 

§1 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Damasławek na lata 2021-2027.

 

2. Projekt zostaje wyłożony do publicznego wglądu w budynku Urzędu Gminy Damasławek oraz opublikowany na stronie internetowej gminy: www.gminadamaslawek.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy od dnia 4 września 2020 roku.

 

§2 1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 4 września 2020 roku do 15 września 2020 roku.

 

2. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy Gminy Damasławek.

 

§3 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii i uwag pisemnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

2. Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać pisemnie za pomocą formularza opublikowanego wraz z projektem strategii do 15 września 2020 roku w następujący sposób:

 a) w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, poprzez   wrzucenie ich do specjalnego pojemnika  umieszczonego przy wejściu do budynku,

 b) pocztą na adres Urzędu Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek (decyduje data wpływu do Urzędu),

 c) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Damasławek:  /ugdamaslawek/skrytka(decyduje data wpływu do Urzędu),

d) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl,

Uwagi przesłane faksem, czy w inny sposób niż podany wyżej nie będą rozpatrywane.

 

§4. Wykonanie zarządzenia powierza Sekretarzowi Gminy.

 

§5. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ Cyprian Wieczorek