UCHWAŁA NR III/21/06

RADY GMINY DAMASŁAWEK

z dnia 29 grudnia 2006r.w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata

2006-2013 dla gminy DamasławekNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póżniejszymi zmianami/ oraz art 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64, poz. 593/ Rada Gminy Damasławek uchwala co następuje:


§ 1


Przyjmuje Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damasławek.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/21/06

Rady Gminy Damasławek

z dnia 29 grudnia 2006r.w sprawie uchwalenia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Damasławek na lata 2006-2013


Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami) do zadań obowiązkowych gminy należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Opracowując strategię duży nacisk w sprawie pomocy społecznej nałożono na przejście od modelu pomocy, którego zasadnicza funkcją było udzielanie wsparcia materialnego do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Szczególną uwagę zwrócono na stosowanie pracy socjalnej.

Niniejsza strategia stanowić będzie podstawowy element do planowania działań związanych z kulturą, profilaktyka zagrożeń dewiacyjnych oraz rozwojem gminy. Określone w strategii zasady, cele i działania na rzecz społeczności gminnej stanowić będą rekomendacje do dokumentów programowo-planistycznych służących poprawie warunków życia, pracy i wypoczynku w obszarze gminy.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.