INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

O ZASADACH ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU

W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY DAMASŁAWEK ZA 2019 ROK

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) nakłada na władze gminy obowiązek przedstawienia raportu o stanie gminy, który stanowi podsumowanie pracy wójta w roku ubiegłym.

 

29 maja 2020 roku Wójt Gminy Damasławek przedłożył Radzie Gminy Damasławek „Raport o stanie gminy za 2019 rok”.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać głos mieszkańcy gminy.

Debata nad raportem gminy Damasławek odbędzie się na XXII sesjiRady Gminy w Damasławku, 19 czerwca 2020 roku.

 Mieszkaniec gminy Damasławek, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Gminy Damasławek pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

W debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób, a mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady.

Zgłoszenia można składać do 18 czerwca 2020 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek (ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek) w godzinach pracy urzędu.

 

Poniżej można pobrać formularze ułatwiające procedurę zapisu do udziału w debacie.

- zgłoszenie udziału w debacie

- wykaz poparcia udziału w debacie

- raport o stanie gminy za 2019 rok