Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowickiej oraz przebudowa wodociągu w ulicy Grunwaldzkiej w Damasławku.

 

Zamawiający:

Gmina Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
NIP 766-19-77-273
REGON 570 791 299
Tel/fax


Tytuł przetargu:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowickiej oraz przebudowa wodociągu w ulicy Grunwaldzkiej w Damasławku."

 

Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w których zostało zamieszczone ogłoszenie:

 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty  oraz innych dokumentów w języku obcym.

 

1.3    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

·         Biuletyn Zamówień Publicznych,

·         strona internetowa Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl,

·        tablica ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8,
62-110 Damasławek.

 

2.         Opis przedmiotu zamówienia:

2.1    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowickiej oraz przebudowie wodociągu w ulicy Grunwaldzkiej  w Damasławku. Zamówienie podzielone jest na dwie części. CZĘŚĆ I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowickiej w Damasławku. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 106,7 mb wraz z przykanalikami, która będzie odprowadzać ścieki sanitarne z posesji w miejscowości Damasławek. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano w pasie drogi powiatowej. Budowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200. Włączenie poprzez nabudowanie studzienki na istniejącym kanale DN 200. Układanie przewodów grawitacyjnych na 20 cm podsypce piaskowej, przewody obsypać piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch rury. Pozostałą część wykopu zsypać gruntem kategorii G1. Przed całkowitym zasypaniem, na wysokości 30 cm nad kolektorem należy ułożyć zieloną taśmę lokalizacyjną o szerokości 30 cm z tworzywa z napisem „kanalizacja sanitarna” z drutem sygnalizacyjnym. Po wybudowaniu kanalizacji należy wykonać przegląd kanalizacji za pomocą kamery z pomiarem spadków i wykonaniem wykresu profilu podłużnego. CZĘŚĆ II - Przebudowa wodociągu w ulicy Grunwaldzkiej w Damasławku.Przebudowa wodociągu polega na wybudowaniu sieci PVC fi 110 mm o długości 170 m wraz z 7 przyłączami z rur PE PN10 32x2,4 o łącznej długości L-97,0 m. Na zaprojektowanej sieci przewidziano zasuwy z obudową i skrzynką uliczną, kształtki i armaturę kołnierzową w węzłach z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką epoksydową wykonaną metodą proszkową. Na załamaniach trasy i w miejscach montowania kształtek zamontować betonowe bloki oporowe. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm odpowiednio zagęszczonej. Usytuowanie armatury oznaczać tabliczkami informacyjnymi z tworzywa. Przejścia wodociągiem przez drogę powiatową i gminną wykonać metodą bezwykopową przy pomocy przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury ochronnej stalowej. Wewnątrz rury ochronnej przewiduje się zastosowanie opaski dystansowej. Końcówki zaślepić manszetami termokurczliwymi. Na sieci ułożyć folię znacznikową z zatopionym drutem identyfikacyjnym. Po ułożeniu wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności. 1.2    Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.3.3 Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy to 2 części.1.4    Wspólny słownik zamówień:  Kod:  45231300-8  Opis:  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 

7. Warunki udziału w postępowaniu ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 7.1.1  nie podlegają wykluczeniu;7.1.2 spełniają warunki w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.7.2 Warunki udziału w postępowaniu7.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: CZĘŚĆ I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piotrkowickiej w Damasławku.1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,     Zamawiający nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku z art. 22 ust. 1 pkt 1b ppkt 1 ustawy Pzp.2) Zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że wykonali nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali (zrealizowali) tj. zakończyli roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizowali co najmniej 1 robotę polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o wartości brutto min. 170.000,00 zł.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności:Kierownik budowy – Kwalifikacje i umiejętności: Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności – sanitarnej min. w ograniczonym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć na żądanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy nie mniejszej niż
170.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. CZĘŚĆ II - Przebudowa wodociągu w ulicy Grunwaldzkiej w Damasławku.1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,     Zamawiający nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku
z art. 22 ust. 1 pkt 1b ppkt 1 ustawy Pzp.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że wykonali nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali (zrealizowali) tj. zakończyli roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizowali co najmniej 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej o wartości brutto min. 60.000,00 zł.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności:Kierownik budowy – Kwalifikacje i umiejętności: Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności – drogowej min. w ograniczonym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć na żądanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy nie mniejszej niż
60.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
  7.2.3 W przypadku składania ofert na dwie części należy wykazać zdolność ekonomiczną i finansową dla sumy kwot określonych w poszczególnych częściach zamówienia. 7.3 Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia7.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.7.3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7.3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.7.3.4.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 b ustawy Pzp., i skonkretyzowanych w rozdziale 7 ust. 7.2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. Oznacza to, iż Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.7.5 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt. 12 – 23 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się:1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,c)  skarbowe,d) o którym mowa w art. 9 lub  art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z  dnia  16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.7.6 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt.  1  PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).7.7. Wykonawca  zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  i  2  ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz  w  odniesieniu  do konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z jego treści winien wynikać, w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności dotyczą.7.8 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.7.9 W odniesieniu  do warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7.10 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z ust. 7
i nast. powyżej, w celu wykazania:
1) braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz 2) spełniania  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału 
w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) SIWZ. 
7.11 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
o których mowa w rozdziale 8 SIWZ.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Jakub Wojciechowski

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

e- mail: jwojciechowski@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

9        Wadium: 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Miejsce oraz termin składania i otwrcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Damasławku, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek w sekretariacie (pokój nr 2) do dnia 17.04.2020 r. do godz. 09:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 10.2          Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.04.2020 r. o  godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Damasławku, pokój nr 9. UWAGA! W stanie epidemii wirusa SARS–CoV–2 wywołującego chorobę COVID–19 otwarcie ofert odbędzie się na zasadzie transmisji on-line z wykorzystaniem platformy ClickMeeting. Poniżej podajemy link do platformy, na której dostępna będzie transmisja z otwarcia ofert: https://gminadamaslawek.clickmeeting.com/otwarcie-ofert. Aby dołączyć do sesji należy podać imię oraz adres e-mail. W przypadku problemów prosimy o skontaktowanie się z osobą Krzysztof Borowski tel. 67 26 86 316 lub 604 179 583. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.10.3    Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.10.4          Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu i warunków płatności zawartych
w ofertach wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

 

 Kryteria oraz sposób oceny ofert:

10.1     Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert:10.1.1    Kryterium cena 60% 10.1.2    Kryterium gwarancja 40%

1)   Kryterium cena– zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 60 pkt. Oferta najtańsza uzyska 60 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

A.                   Cena – 60%

Oferta wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma ilość punktów obliczoną według formuły

                                               Wp = 100 x 0,6

Pozostałe oferty otrzymają ilości punktów obliczone według formuły:

                                               Wp = Cn : Cb x 100 x 0,6

Wp – ilość punktów obliczona dla oferty,

Cn – cena oferty najtańszej spośród ważnych ofert,

Cb – cena oferty badanej

 

2)   Kryterium Gwarancja– oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma – 40 pkt.

B.                    Gwarancja – 40%

Okres gwarancji badanej oferty

_____________________________________           x 40% x 100 pkt = Punkty uzyskane

        Najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

 

      Ważne:

1.      Okres gwarancji na wykonanie roboty budowlanej musi być wyrażony w pełnych miesiącach.

2.      Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.

3.      Maksymalny okres gwarancji podlegający ocenie wynosi 60 miesięcy.

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 10.3          Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.10.4          W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.10.5          Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:10.5.1    Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. z późn. zm.);10.5.2    Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;10.5.3    Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;10.5.4    Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;10.5.5    Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.10.6     Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.10.7     Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca,
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu (173.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (816.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie - Załącznik Nr 3 do SIWZ (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót- Załącznik nr 4 do SIWZ (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz osób - Załącznik nr 5 do SIWZ (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ (17.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ (691.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekty budowlane - Załącznik nr 8 do SIWZ (42.2MB) Zapisz dokument  
Przedmiary robót - Załącznik nr 9 do SIWZ (164.2kB) Zapisz dokument  
Szczegółowe specyfikacje techniczne - Załącznik nr 10 do SIWZ (620.3kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie dot. zapytania do SIWZ (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (493.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o unieważnieniu II części postępowania (268.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (539.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Cyprian Wieczorek
Data utworzenia:2020-04-02 15:31:15
Wprowadził do systemu:Krzysztof Borowski
Data wprowadzenia:2020-04-02 15:31:33
Opublikował:Krzysztof Borowski
Data publikacji:2020-04-02 15:50:25
Ostatnia zmiana:2020-05-20 15:43:05
Ilość wyświetleń:865

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij