obrazek

Urząd Gminy Damasławek

    ul. Rynek 8

    62- 110 Damasławek

 

Karta informacyjna

 

Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) – art. 19a.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)    Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

Załączniki do wniosku:

1) aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 obejmująca teren inwestycji,

2) odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie.

 

TERMIN I SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach. 

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie terminów określonych w pkt. 1) i 2), odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62- 110 Damasławek

 

GODZINY PRACY:

poniedziałek od 7:30 do 16:30,

wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30,

piątek od 7:30 do 14:30

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62- 110 Damasławek, pok. nr 5 lub 6.

KONTAKT:

tel.: 67 26 86 324, 67 26 86 326

e-mail: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl