Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Przetarg na odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj. papier i tektura, plastik opakowania wielomateriałowe, metal, szkło z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Damasławek.

 

Zamawiający:

Gmina Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
NIP 766-19-77-273
REGON 570 791 299
Tel/fax

 

Tytuł przetargu:

Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj. papier i tektura, plastik opakowania wielomateriałowe, metal, szkło z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Damasławek.

 

Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w których zostało zamieszczone ogłoszenie:

1.1    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) zwanej dalej „Pzp”. 1.2    Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

·         Biuletyn Zamówień Publicznych,

·         strona internetowa Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl,

·        tablica ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8,
62-110 Damasławek.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1    Przedmiotem zamówienia jest odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie tj. papier i tektura, plastik, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Damasławek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.1.2    Wspólny słownik zamówień: 

 

CPV: 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 

3.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.3.5 Wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y)  zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące podczas realizacji zamówienia czynności pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę polegające na wykonywaniu pracy kierowcy samochodów specjalistycznych przeznaczonych do odbioru odpadów.

b) Zatrudnienie,  o  którym  mowa  w  powyżej  powinno  trwać  przez  cały  okres  realizacji zamówienia.

c) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa
w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje
z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały w projekcie Umowy.

3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.7  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.8  Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie prowadził dialogu technicznego.

3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art.67 ust.1 pkt 6  
i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3  ustawy Pzp).

3.11 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji   elektronicznej.

3.12  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż polski złoty.

 

Warunki udziału w postępowaniu ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 6.1.1  Nie podlegają wykluczeniu;6.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.6.2 Warunki udziału w postępowaniu6.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) posiadają zaświadczenie wydane  przez Wójta Gminy Damasławek o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych będących przedmiotem niniejszego postępowania, o którym mowa w art. 9b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Kody odpadów będących przedmiotem zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).b) posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach – zezwalające na zbieranie co najmniej takich odpadów jak wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).c) posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie transportu odpadów – zezwalające na transport co najmniej takich odpadów jak wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający  uzna  powyższy  warunek  za  spełniony,  jeżeli  Wykonawca  wykaże,

że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedną usługę lub usługi odbioru odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin w sposób ciągły przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 1000 Mg.

b) Posiada: minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach SM-60, SM-120, SM-240, SM-1100; minimum 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach (o pojemności: 120, 240, 1100, 1500, 2500 litrów) lub workach  (o pojemności 120 litrów); minimum jeden pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej obsługującego pojemniki:  KP 5, KP 7, KP10.

Warunek  zostanie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże  posiadanie  ww.  pojazdów
 i przedstawi o nich informację wyszczególnioną w załączniku nr 7  do SIWZ (wykaz sprzętu baza magazynowa) oraz złoży  oświadczenie,  że  pojazdy  te  spełniają  wymogi  określone  w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122),

c) Posiada bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km (jaką pokona pojazd po najkrótszych drogach publicznych)od granicy Damasławek na terenie do którego posiada tytuł prawny.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu ww. bazy spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122) Treść oświadczenia zawarta jest
w załączniku 7 do SIWZ (wykaz sprzętu baza magazynowa).

• bazą magazynowo transportową usytuowaną na terenie Gminy Damasławek lub
w odległości nie większej niż 60 km od jej granic zlokalizowaną na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć na żądanie Zamawiającego informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy min. 150.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.6.3 Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia

6.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy Pzp., i skonkretyzowanych w rozdziale 6 ust. 6.2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. Oznacza to, iż Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.

7.5 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt. 12 – 23 ustawy Pzp, zgodnie
z którym z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258lub art. 270-309ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub  art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

8)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z  dnia  16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.6 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt.  1  PZP, zgodnie z którym
z postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
z późn. zm.)

6.7. Wykonawca  zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  i  2  ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz 
w  odniesieniu  do konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z jego treści winien wynikać, w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności dotyczą.

6.8 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6.9 W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych   lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.10 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z ust. 7
i nast. powyżej, w celu wykazania:

1) braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz

2) spełniania  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału 
w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) SIWZ. 

6.11 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

 

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Jakub Wojciechowski

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

e- mail:  jwojciechowski@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

Wadium:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

Miejsce oraz termin składania i otwrcia ofert:

10.1          Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek w sekretariacie (pokój nr 2) do dnia 27.12.2019 r. do godz. 09:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 10.2          Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  w dniu 27.12.2019 r. o  godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Damasławku, pokój nr 9. 10.3          Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.10.4          Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny, terminu i warunków płatności zawartych
w ofertach wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

12.5    Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu ważności i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

 

Kryteria oraz sposób oceny ofert:

14.1     Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert:14.1.1    Kryterium cena - 60%

14.1.2  Ilość pojazdów wyprodukowanych w roku 2010 i później planowanych do realizacji zamówienia – 40%

1)   Kryterium cena – zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 100 pkt. Oferta najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

A.                   Cena – 60%

Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów obliczoną według formuły:

                                               Wp = Cn : Cb x 100 pkt x 0,6.

Wp – ilość punktów obliczona dla oferty,

Cn – cena oferty najtańszej spośród ważnych ofert,

Cb – cena oferty badanej

2) Ilość pojazdów wyprodukowanych w roku 2010 i później planowanych do realizacji zamówienia – 40%

W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pojazdów wyprodukowanych w roku 2010 lub później. Maksymalną ilość punktów otrzymają wykonawcy którzy do realizacji zamówienia przeznaczą:

a.       2 pojazdy wyprodukowane w 2010 r. i później przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach SM-60, SM-120, SM-240, SM-1100 - 16 pkt.

b.      2 pojazdy wyprodukowane w 2010 r. i później przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach (o pojemności: 120, 240, 1100, 1500, 2500 l) lub workach (o pojemności 120l) - 16 pkt.

c.       1 pojazd wyprodukowany po 2010 r. i później przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej obsługującego pojemniki: KP 5, KP 7, KP10 - 8 pkt.

Wykonawca który przeznaczy do wykonania przedmiotu zamówienia 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych
w pojemnikach SM-60, SM-120, SM-240, SM-1100 oraz 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach
(o pojemności: 120, 240, 1100, 1500, 2500 l) lub workach (o pojemności 120l) oraz 1 pojazd przystosowany do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej obsługującego pojemniki: KP 5, KP 7, KP10 wyprodukowanych w roku 2010 i później otrzyma maksymalną ilość punktów – 40 pkt.

14.1.3 Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych
w poszczególnych kryteriach:

P = C + B

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „cenę”,

B – ilość punktów przyznanych danej ofercie za „ilość pojazdów przeznaczonych do realizacji zmówienia wyprodukowanych w roku 2010 i później”.

14.2 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.

14.3     Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.14.4     W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.14.5     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria wskazane  w pkt 14.1.1.

14.6     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego zadania  zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (615.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (578.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dot spełnienia warunków - załącznik Nr 3 do SIWZ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia - załącznik Nr 4 do SIWZ (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (17.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz zrealizowanych usług - załącznik nr 6 do SIWZ (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz sprzętu i oświadczenie o bazie magazynowej - załącznik nr 7 do SIWZ (12.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ (699kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa powierzenia danych osobowych - załącznik nr 9 do SIWZ (647.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz nieruchomości zamieszkałych - załącznik nr 10 do SIWZ (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz „małych” punktów selektywnej zbiórki - załącznik nr 11 do SIWZ (327.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXIV_148_16 ws. regulaminu - załącznik nr 12 do SIWZ (426.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała XXIV_147_16 ws. szczegółowego sposobu świadczenia usług - załącznik nr 13 do SIWZ (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwrcia ofert (209.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (417.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jakub Wojciechowski
Data utworzenia:2019-12-18 14:02:16
Wprowadził do systemu:Krzysztof Borowski
Data wprowadzenia:2019-12-18 14:02:35
Opublikował:Krzysztof Borowski
Data publikacji:2019-12-18 14:31:03
Ostatnia zmiana:2020-01-13 15:53:22
Ilość wyświetleń:911
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij