Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

 

Zamawiający:

Gmina Damasławek

ul. Rynek 8

62-110 Damasławek

NIP 766-19-77-273

REGON 570 791 299

Tel/fax

Adres strony, na której Zamawiający umieścił SIWZ:

www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

1.  Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w których zostało zamieszczone ogłoszenie:
1.1    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843) zwanej dalej „Pzp”. 1.2    Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy Pzp dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2.3  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty  oraz innych dokumentów w języku obcym.

1.3    Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

·         Biuletyn Zamówień Publicznych,

·         strona internetowa Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl,

·        tablica ogłoszeń Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8,
62-110 Damasławek.

 

CPV: 66100000-1 Usługi bankowe i inwestycyjne

CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu

 

 

1.    Termin wykonania zamówienia:
6.1 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2026r.7. Warunki udziału w postępowaniu ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 7.1.1  nie podlegają wykluczeniu;7.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.7.2 Warunki udziału w postępowaniu7.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt. 7. 1.2 SIWZ jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2187 ze zm.).

2) Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

7.3 Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia

7.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

7.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1 b ustawy Pzp., i skonkretyzowanych w rozdziale 7 ust. 7.2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. Oznacza to, iż Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.

7.5 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  pkt. 12 – 23 ustawy Pzp, zgodnie
z którym z postępowania wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)  wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)  o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,                    art. 250a, art. 258lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (tj. Dz. U. 2019, poz. 1950, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub  art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w  spółce  jawnej  lub  partnerskiej  albo  komplementariusza  w  spółce  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

8)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)  wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.);

11)  wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z  dnia  16  lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.6 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt.  1  PZP,zgodnie z którym
z postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  z  dnia  15  maja  2015  r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 243, ze  zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ  zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 498,
ze  zm.)

7.7.Wykonawca  zgodnie  z  art.  22a  ust.  1  i  2  ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  stosownych  sytuacjach  oraz 
w  odniesieniu  do konkretnego  zamówienia,  lub  jego  części,  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z jego treści winien wynikać, w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub doświadczenia,  zrealizuje  roboty  budowlane  lub  usługi,  których  wskazane  zdolności dotyczą.

7.8 Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.9 W odniesieniu  do  warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji zawodowych   lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.10 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z ust. 7
i nast. powyżej, w celu wykazania:

1) braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz

2) spełniania  w  zakresie  w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału 
w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) SIWZ. 

7.11 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,
o których mowa w rozdziale 8 SIWZ. sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:9.1         Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).9.2         W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.9.3         Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.9.4        

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

a)      w zakresie merytorycznym:

Maria Pezacka

Skarbnik Gminy Damasławek

e- mail:  maria.p@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

b)      w zakresie proceduralnym:

Jakub Wojciechowski

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

e-mail: inwestycje@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

 

Wadium:

10.1 Zamawiający nie żąda od wybranego Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.11      Miejsce oraz termin składania i otwrcia ofert:11.1          Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Damasławku, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek w sekretariacie (pokój nr 2) do dnia .12.2019r. do godz. 09:30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 11.2          Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć             w dniu 09.12.2019r. o  godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Damasławku, pokój nr 9. 11.3          Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.11.4          Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  a także informacje dotyczące ceny, terminu i warunków płatności zawartych  w ofertach wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

13.5    Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu ważności i warunków płatności zawartych w ofertach.

12      Opis sposobu obliczenia ceny:

12.1     Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie Symulacji kosztu kredytu, stanowiącej załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.12.2     Dla oceny porównywalności ofert oprocentowanie kredytu należy ustalić wg WIBOR 3M z notowań na dzień 25.11.2019 r., wypłata pełnej kwoty nastąpi do 20.12.2019 r., spłata rat kapitałowych wg. załącznika nr 4. Przyjęte wartości oraz termin i kwota wypłaty służą wyłącznie zapewnieniu porównywalności ceny ofert.12.3     Cena stanowi całkowity koszt obsługi kredytu stanowiąca sumę następujących elementów: sumę rat odsetek od udzielonego kredytu, zgodnie z oferowanym przez wykonawcę oprocentowaniem kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 3M według notowań na dzień 25.11.2019 r., marżę banku oraz prowizję za udzielenie kredytu).

12.4     Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.5     Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

12.6     Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

12.7     Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

12.8     Niezłożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą informacji o której mowa w pkt. 14.6 będzie oznaczało, że obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego nie powstaje.

 

Kryteria oraz sposób oceny ofert:

13.1     Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert:13.1.1    Kryterium cena 100%

1)   Kryterium cena– zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 100 pkt. Oferta najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

A.                   Cena – 100%

Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów obliczoną według formuły:

                                              

                                               Wp = Cn : Cb x 100 pkt.

Wp – ilość punktów obliczona dla oferty,

Cn – cena oferty najtańszej spośród ważnych ofert,

Cb – cena oferty badanej

13.2          Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 13.3          Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.13.4          W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.13.5          Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30 % od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:13.5.1    Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);13.5.2    Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;13.5.3    Wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;13.5.4    Wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska.13.6          Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.13.7          Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.8   Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (989.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opinia RIO kredyt 2019 (553kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik Nr 2 do SIWZ (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik Nr 3 do SIWZ (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Symulacja kosztu kredytu - załącznik nr 4 do SIWZ (120kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dotycząca obowiązku podatkowego - załącznik nr 5 do SIWZ (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dot. grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (161.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (310.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia (238.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jakub Wojciechowski
Data utworzenia:2019-11-29 14:52:17
Wprowadził do systemu:Krzysztof Borowski
Data wprowadzenia:2019-11-29 14:52:36
Opublikował:Krzysztof Borowski
Data publikacji:2019-11-29 15:04:42
Ostatnia zmiana:2019-12-27 08:08:29
Ilość wyświetleń:273
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij