Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Protokół Nr 20/19 z posiedzenia Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia w dniu 23 października 2019 r.

 

Zkr.0012.20.2019

P R O T O K Ó Ł Nr 20/19

z posiedzenia Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia

w dniu 23 października 2019 r.

 

23 października 2019 roku o godzinie 15:35 w sali Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia.

W posiedzeniu udział wzięli:

Wójt Gminy Damasławek – Cyprian Wieczorek

Skarbnik Gminy – Maria Pezacka

Przewodniczący Rady – Sławomir Buk

Członkowie komisji - zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia – Barbara Rogalska, która powitała obecnych i przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 10 października 2019 r.

4.      Projekty uchwał w sprawie:

1)      zmieniająca uchwałę nr XLVI/285/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

2)      sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XI/83/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ponaglenia z dnia 16 sierpnia 2019 r. wniesionego przez pana Sz.,

3)      zmian w budżecie gminy na rok 2019,

4)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2029,

5)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

5.      Wolne wnioski i zapytania.

6.      Zakończenie.

Ad. 2

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne, ponieważ uczestniczy w nim odpowiednia liczba członków komisji.

Wójt zawnioskował o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. wniosek wójta. Za przyjęciem ww. wniosku głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Porządek posiedzenia został ustalony jednogłośnie.

 

Ad. 3

            Protokół z posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4

Projekty uchwał w sprawie:

1)      zmieniająca uchwałę nr XLVI/285/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Marta Sońta-Mirecka odczytała projekt uchwały i uzasadnienie.

Przewodniczący Rady powiedział, że nauczyciel praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych może mieć maksymalnie 20 godzin.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 

 

 

2)      sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XI/83/19 Rady Gminy Damasławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ponaglenia z dnia 16 sierpnia 2019 r. wniesionego przez pana Sz.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i uzasadnienie. Wyjaśnił, że pan Andrzej Szewczykowski wystąpił do Rady z pismem o sprostowanie daty podjęcia uchwał nr VII/44/19 i VII/45/19 Rady Gminy Damasławek w uzasadnieniu i załączniku do uchwały nr XI/83/19 Rady Gminy Damasławek z 20 sierpnia 2019 r. oraz o używanie jego pełnego imienia i nazwiska w dokumentach i wypowiedziach związanych z działalnością Wójta i Rady Gminy Damasławek. Poinformował, że Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie skargowe względem Rady Gminy Damasławek w związku z pismem pana Andrzeja Szewyczkowskiego z 19 września 2019 r.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

3)      zmian w budżecie gminy na rok 2019

Skarbnik odczytała projekt uchwały i uzasadnienie.

Radny – Jacek Rozmarynowski zapytał, czy te 323 887,00 zł, które otrzymaliśmy od Wojewody jest związane z programem „500+”.

Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

4)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damasławek na lata 2019 – 2029

Skarbnik odczytała projekt uchwały i objaśnienia.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

5)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

Skarbnik przedstawiła zestawienie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok i proponowane na 2020 r. z podziałem na stawki uchwalone i stawki maksymalne.

Przewodniczący Rady zapytał, czy mało jest na terenie gminy budynków zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym.

Skarbnik odpowiedziała, że bardzo mało.

Przewodniczący Rady powiedział, że rozumie, że organizacje pozarządowe, które prowadzą nieodpłatną działalność są zwolnione z płacenia podatku od nieruchomości.

Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

6)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 r.

Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Marta Sońta – Mirecka poprosiła, aby w tytule projektu uchwały dodać „w 2020 r.” i w §1 wyraz „planuje się” zastąpić wyrazem „udziela się”, odczytała projekt uchwały i uzasadnienie. Wyjaśniła, że do tej pory Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie otrzymywał dotację w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na początku tego roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zwróciło uwagę, że gmina nie może przekazywać dotacji WTZ w ramach otwartego konkursu ofert, tylko udzielać pomoc finansową powiatowi na terenie, którego działa WTZ.

Wójt poinformował, że prawdopodobnie Warsztat Terapii Zajęciowej w Wapnie zmieni swoją siedzibę i przeprowadzi się do gminy Gołańcz.

Skarbnik dodała, że oglądała sesję Rady Gminy Wapno i do 31 stycznia 2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej musi opuścić budynek.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 7 osób, żadna osoba nie wstrzymała się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

 

 

 

 

 

Ad. 5

Wolne wnioski i zapytania:

 • Skarbnik poinformowała, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
  będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt. Wyjaśniła, że jeżeli zostaniemy przy stawce maksymalnej to nie musimy wywoływać uchwały, taką stawkę mamy od 2 – 3 lat. Dodała, że Prezes GUS ogłosił również średnią cenę sprzedaży drewna. W tym roku nie będziemy podnosić stawek podatku od środków transportowych.
 • Radny – Jacek Rozmarynowski powiedział, że mamy wysokie stawki podatku od środków transportowych i przez to odchodzą od nas firmy.
 • Wójt powiedział, że otrzymywał sygnały od przedsiębiorców, że nasz podatek od środków transportowych jest najwyższy w okolicy. Dodał, że proponujemy, aby pozostawić podatek na tym samym poziomie.
 • Radna – Wioleta Kalka zapytała, czy to 100 zł, co jest nowością to jest wpływ dla gminy.
 • Wójt odpowiedział, że to są środki dla powiatu. Jako gmina nie możemy nic zrobić jest to odgórnie narzucone.
 • Radna – Magdalena Grunwald zawnioskowała o pisemne przedstawienie zestawień wynagrodzeń z podziałem na stanowiska z poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Publicznego Przedszkola, Szkoły Podstawowej w Niemczynie, Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku oraz Urzędu Gminy Damasławek i Gminnego Ośrodka Kultury. Powiedziała, że należy doprowadzić pensje do porządku. Od stycznia wzrasta najniższa krajowa do 2 600 zł. Przy takiej podwyżce osoba na stanowisku sprzątaczki będzie miała taką pensje jak referent.
 • Wójt odpowiedział, że zdajemy sobie sprawę z tej sytuacji.
 • Radna – Magdalena Grunwald powiedziała, że jako rada musimy docenić pracowników.
 • Wójt powiedział, że mamy do realizacji wiele zadań, balansujemy na granicy współczynników.
 • Radna – Magdalena Grunwald powiedziała, że chodzi o porównanie wynagrodzeń pomiędzy pracownikami z poszczególnych jednostek i Urzędu Gminy Damasławek.
 • Wójt powiedział, że partia rządząca ustaliła, że będzie podnosić najniższą krajową i nikt nie pyta się samorządów czy mają na to środki.
 • Radna – Magdalena Grunwald powiedziała, że w gestii urzędu leży, żeby uregulować tę sprawę.
 • Skarbnik powiedziała, że rząd ustalił i nie dał nam na to pieniędzy. Jest to podwyżka rzędu 15,6%, gdyby dać taki procent podwyżki wszystkim pracownikom to musielibyśmy mieć około 1 mln 300 tys. zł dodatkowych środków. Jest to krzywdzące, ale musimy przyjąć jakieś zasady.
 • Radna – Magdalena Grunwald powiedziała, że za czasów byłego Wójta Gminy Damasławek szkoła była niedoceniana. Pracownik w urzędzie w porównaniu z pracownikiem w szkole z taką samą odpowiedzialnością ma o 300 zł więcej wynagrodzenia zasadniczego.
 • Skarbnik powiedziała, że pani wniosek jest następstwem dzisiejszej sytuacji, która miała miejsce z główną księgową z Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.
 • Wójt powiedział, że wydajemy dyspozycje do dyrektorów i kierowników, aby wynagrodzenia pracowników zaplanować z 5% wzrostem, a otrzymujemy pismo z ZSP im. Pierwszych Piastów w Damasławku z propozycją wyższych podwyżek. Takie zachowanie jest niedopuszczalne.
 • Radna – Magdalena Grunwald zapytała, czy sprawiedliwym było to, że były podwyżki wynagrodzeń w urzędzie gminy.
 • Skarbnik powiedziała, że dostała 2% podwyżki. Zapytała, czy w porządku jest sytuacja, która ma miejsce, że Skarbnik otrzymuje pensję o 200 zł niższą od głównej księgowej w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.
 • Przewodniczący Rady powiedział, że udało się podwyższyć w tym roku pensje pracownikom obsługi.
 • Wójt powiedział, że najbardziej cierpią pracownicy na stanowiskach urzędniczych.
 • Skarbnik wyjaśniła, że w ubiegłym roku wydzieliliśmy pracownikom obsługi z pensji wynagrodzenie zasadnicze i wysługę lat, podnosząc każdemu wynagrodzenie zasadnicze do wysokości najniższej krajowej, chociaż ten obowiązek wynikał dopiero od 2020 r., ale dokonaliśmy tego wcześniej. Państwo na nas narzuciło i musimy z tym się mierzyć. Podwyżki w urzędzie były w przedziale 0-12%.
 • Wójt powiedział, że ustalanie wynagrodzenia to jest prawo kierownika, szefa.
 • Radna – Magdalena Grunwald powiedziała, że dyrektor ustala wynagrodzenie.
 • Wójt odpowiedział, że w ramach budżetu i założeń, które otrzymuje.
 • Skarbnik powiedziała, że mamy o 300 tys. zł mniejszą subwencję, a wydatki dla szkół są wysokie. Dodała, że na pewno nie zbilansuje się projekt budżetu gminy o 8 mln zł.
 • Przewodniczący Rady zapytał, czy wystarczyła subwencja na podwyżki nauczycieli.
 • Wójt odpowiedział, że w teorii 80%, w praktyce dochodzą pochodne.
 • Radny – Jacek Rozmarynowski zapytał, czy wpłynęły środki na podwyżki wynagrodzeń.
 • Skarbnik odpowiedziała, że wpłynęły środki, ale w piśmie nie jest wyszczególniane na jaki cel są to środki.
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Samorządności i Zdrowia – Barbara Rogalska zawnioskowała o uporządkowanie terenu (usunięcie kamieni znajdujących się na wyrwie) po naprawie rur prowadzących do kotłowni przy ul. Słonecznej.
 • Wójt odpowiedział, że przekażemy wniosek. Dodał, że na naprawę rurociągu musieliśmy wygospodarować 100 000. Poinformował, że 21 października br. uczestniczył w naradzie wójtów i burmistrzów. Podczas narady Starosta wągrowiecki przedstawił sytuację szpitala powiatowego w Wągrowcu oraz trzy rodzaje działań naprawczych, które mają wprowadzić oszczędności. Wójt dodał, że Starosta wystąpił z prośbą do gmin, aby wsparły finansowo szpital. Zapytał, co radni o tym sądzą.
 • Przewodnicząca komisji powiedziała, że dyrektorzy, którzy zarządzali szpitalem są odpowiedzialni za jego sytuację.
 • Przewodniczący Rady zapytał, o jakiej kwocie dofinansowania jest mowa.
 • Radni wyrazili zdanie, że można ewentualnie wesprzeć szpital w kwocie 5 000 – 10 000 zł.
 • Wójt odpowiedział, że kwota nie została określona, zadowoli powiat każde wsparcie. Poinformował, że na ww. naradzie zostały jeszcze poruszone tematy: szczepień przeciwko HPV, omówiono możliwości realizacji wspólnych zadań drogowych na terenie gminy Damasławek. Dodał, że do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zostały zgłoszone dwa przedsięwzięcia, tj. remont drogi w kierunku Wągrowca oraz linia kolejowa Nakło – Gniezno. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu wystąpiła z wnioskiem do gminy o dofinansowanie w kwocie 15 000 zł zakupu auta. Taki sam samochód będziemy potrzebować do Ochotniczej Straży Pożarnej w Damasławku. Wójt zwrócił się z zapytaniem, czy radni wyrażają zgodę na przekazanie kwoty 15 000 zł.
 • Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
 • Wójt poinformował, że otrzymaliśmy pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu z prośbą o wytypowanie kandydata do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim. Zapytał, czy ktoś z członków komisji chciałby, aby zgłosić jego kandydaturę.
 • Nikt z radnych nie wyraził chęci.
 • Wójt poinformował, że został zobowiązany przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa do przygotowania planowanego harmonogramu budowy dróg na terenie Gminy Damasławek na lata 2019 – 2023. Wyjaśnił, że harmonogram jest ramowy i rozłożony na 5 lat. Wszystko będzie zależało od zdolności finansowej gminy i dostępnych środków zewnętrznych. W pierwszej kolejności priorytetem będą inwestycje, na które otrzymamy środki zewnętrzne. Przedstawił planowany harmonogram budowy dróg na terenie Gminy Damasławek na lata 2019 – 2023.

Planowany harmonogram budowy dróg na terenie Gminy Damasławek na lata 2019 – 2023 stanowi załącznik do protokołu.

 • Przewodniczący Rady poprosił Wójta, aby przedstawił ww. harmonogram na najbliższej sesji.
 • Wójt odpowiedział, że zgodnie z prośbą Przewodniczącego przedstawi ww. harmonogram.

 

 

Podpisy członków komisji:

Prot. M. Sońta-Mirecka

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marta Sońta-Mirecka
Data utworzenia:2019-11-08 08:41:01
Wprowadził do systemu:Krzysztof Borowski
Data wprowadzenia:2019-11-08 08:41:18
Opublikował:Krzysztof Borowski
Data publikacji:2019-11-08 08:43:42
Ostatnia zmiana:2019-11-08 08:43:58
Ilość wyświetleń:137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij