Petycje złożone do Rady Gminy Damasławek


 
    Informujemy, że petycje kierowane do Rady Gminy Damasławek należy składać w biurze Rady Gminy pokój nr 4, Urzędu Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62 – 110 Damasławek.
    Tryb rozpatrywania petycji przez Radę Gminy Damasławek został uregulowany w Dziale X „Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji” uchwały nr LI/307/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Damasławek.