Zarządzenie Nr Or. 0050.83.2011
Wójta Gminy Damasławek
z dnia 10 października 2011

 

w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Damasławek

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Kodeks etyki pracowników Urzędu Gminy Damasławek, zwany dalej „Kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Damasławek do zapoznania się z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie i ich stosowania w pracy.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z Kodeksem dołącza się do jego akt osobowych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Wójt Gminy Damasławek

mgr inż. Andrzej Szewczykowski