Komunikat z 13 czerwca 2011 r.

w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.

Urząd Gminy Damasławek informuje, że wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, został opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako załącznik do rozporządzenia w wersji podpisanej 9 czerwca 2011 r. przez Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, wydanego na podstawie ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w brzmieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ogłoszonej w Dz. U. Nr 109 poz. 627.

W związku z powyższym na stronie www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl. został udostępniony wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, dostosowany dla kandydatów ubiegających się o wybór na ławników z terenu Gminy Damasławek.

Z uwagi na określony przez Ministra Sprawiedliwości termin wejścia w życie ww. rozporządzenia, zgłoszenia kandydatów na ławników - według nowych zasad - będą przyjmowane od 14 czerwca br. do 30 czerwca br.

 

O G Ł O S Z E N I E  

O   W Y B O R A C H   Ł A W N I K A 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./ informuję, że do dnia 30 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Damasławek będą przyjmowane karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego na lata 2012-2015.

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło, iż do Sądu Rejonowego w Wągrowcu Rada Gminy Damasławek wybierze jednego ławnika.

Artykuł 158 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Artykuł 159 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi że:

 Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1) prezesi  właściwych sądów,

 2) stowarzyszenia,

 3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Damasławek.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.

UWAGA: Udostępnienie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia ws. sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Do karty zgłoszenia kandydata na ławnika dołącza się następujące dokumenty:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

uwaga:  koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

uwaga: koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

5)      2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego,

uwaga: zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać imię i nazwisko kandydata.

6)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,

uwaga: koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu  albo zaświadczenia ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

7)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 muszą być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie 6  nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r. 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu Gminy Damasławek po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory dokumentów do  karty zgłoszenia kandydata na ławnika dostępne są w Urzędzie Gminy Damasławek biuro nr 3 (obsługa Rady Gminy) oraz na stronie internetowej www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl.

 

Damasławek, dnia 07.06.2011 r.