Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
tel. 67 26-13-611, 67 26-13-627
fax 67 26-13-627


WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH  


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

 

Regon urzędu 000533162

NIP Gminy 766-19-77-273
Regon gminy 570791299

konto: Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu,
Oddział Damasławek, nr 51 8959 0001 4200 0299 2000 0010

PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA:

Numer PEPPOL: 7661977273

 

Godziny pracy

poniedziałek: 7.30-16.30

wtorek-czwartek: 7.30-15.30

piątek: 7:30-14:30


(podstrony: Regulamin organizacyjny urzędu gminy,
Regulamin pracy urzędu gminy)

 

Szanowni Państwo!


Art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakładają na nasz urząd obowiązek tworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.1).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące (art. 13, ust.2).

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Zgodnie z art. 6, pkt. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnieniu podlega "treść i postać dokumentów urzędowych".

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Damasławek udostępniana jest treść dokumentów urzędowych, a w miarę możliwości także postać.
Interesant ma możliwość wglądu do oryginalnych dokumentów, których treść zamieszczono w BIP-ie na miejscu, w Urzędzie Gminy w Damasławku.

Wszelkie uwagi techniczne oraz merytoryczne prosimy zgłaszać redakcji biuletynu (podstrony Redakcja biuletynu)

Formaty plików: jpg, pdf, gif, rtf, word, excel.

 

Informacja

 

obrazek

 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243.) oraz ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696), art. 6, pkt. 3.

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoby niesłyszące oraz mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Damasławek mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego on-line.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

- faxem na nr 67 26 13 627,

- telefonicznie na nr 67 26 13 611,

- drogą pocztową na adres ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze stron BIP Damasławek.