Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Wójta Gminy Damasławek z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania p wydanie decyzji celu publicznego na budowę drogi w Mokronosach.

Damasławek, dnia 11.01.2018   rok

 

PP.6733.7.2017

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Damasławek

 

    Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz.U.  z 2017 roku, poz. 1073 – tekst jednolity)

obwieszczam

że w dniu 10.01.2018 roku wszczęto na  wniosek Gminy Damasławek  reprezentowanej przez pełnomocnika pana Roberta Salomona – przedstawiciela firmy Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon ul.Piasta 4/16,  62-025 Kostrzyn Wlkp. - postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach ozn. nr ewid. 102 i 117 położonych   w Mokronosach , obręb Mokronosy   na „budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych   w miejscowości Mokronosy”.

    Stosownie  do treści art. 10 oraz art. 73 §1 kpa informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. 7 – w godzinach  pracy urzędu, tel. 67-2613-611).   

    Ponadto, na podstawie art. 35 § 3 kpa  zawiadamiam, że ze względu na stopień skomplikowania sprawy w tym konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust.4 cyt. ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnień, termin zakończenia sprawy przewiduje się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w ww. przepisie  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych  z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu   (art. 35 §5 kpa).

 

    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z  art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca  1960 roku kpa (Dz.U.  z 2017 roku, poz. 1257 – tekst jednolity ) zawiadomienie stron postępowania    uważa się za  dokonane  po upływie 14 dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                       

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak

Metadane

Źródło informacji:Jacek Matysiak
Data utworzenia:2018-01-08 14:07:13
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2018-01-11 14:07:27
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2018-01-11 14:09:58
Ostatnia zmiana:2018-01-11 14:10:25
Ilość wyświetleń:142