Zamknij okno Drukuj dokument

Wniosek o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Wniosek o stypendium może złożyć:
- dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia, pełnoletnim uczniem lub,
- rodzice/opiekunowie prawni ucznia lub pełnoletni uczeń.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XLV/277/18 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Damasławek.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej, wygaszanych klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, stałych mieszkańców Gminy Damasławek, którzy spełniają kryteria określone w pkt 1 lub 2 tj:

1) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
- 5,7 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
- 5,5 – w przypadku uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjum,
- 5,0 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

2) W wyniku klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
- 5,0 – w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
- 4,75 – w przypadku uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, wygaszanych klas gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz dodatkowo spełniają jedno z następujących kryteriów:

a) są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych/pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
b) są laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim,
c) są laureatami konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu ogólnopolskim,
d) w konkurencjach indywidualnych organizowanych przez odpowiednie związki sportowe zdobyli medal, zajmując I-III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowych lub I – III miejsce w ogólnopolskich zawodach,
e) zostali powołani do młodzieżowej kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu.

3) W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub kilku wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:

1) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne – kserokopie świadectwa, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów.
2) Oświadczenie dyrektora o średniej ocen oraz ocenie z zachowania.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym należy składać w terminie od 1 lipca do 15 lipca w Urzędzie Gminy Damasławek. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
Sekretariat
 

GODZINY PRACY:

poniedziałek 8:30-16:30,

wtorek-piątek 7:30-15:30
 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8
62-110 Damasławek
Pokój nr 4

 

KONTAKT:
tel. 67 26 13 611
 

Załączniki

Wzór wniosku (135.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Furmaniak
Data utworzenia:2016-06-13 15:16:55
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2016-06-13 15:17:15
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2016-06-13 15:18:58
Ostatnia zmiana:2018-06-06 11:07:13
Ilość wyświetleń:1777