Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Damasławek

 

Regulamin Pracy

Urzędu Gminy Damasławek

                                                                        Rozdział 1

                                                   Postanowienia ogólne

       § 1.  Ilekroć w dalszej części Regulaminu pracy mowa jest o:

1) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin pracy Urzędu Gminy Damasławek,

 2) wójcie, skarbniku lub sekretarzu – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Damasławek,
Skarbnika Gminy Damasławek lub Sekretarza Gminy Damasławek,

  3) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Damasławek,

  4) pracodawcy – należy przez to rozumieć Urząd reprezentowany przez Wójta Gminy
Damasławek lub upoważnioną przez niego osobę,

5) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, bez względu na rodzaj i sposób nawiązania pracy,

6) bezpośrednim przełożonym – należy przez to rozumieć: w stosunku do osoby kierującej
jednostką organizacyjną Urzędu – wójta lub upoważnioną przez niego osobę, w stosunku
do pozostałych pracowników – kierującego jednostką organizacyjną urzędu lub wskazaną
w zakresie czynności pracownika osobę wyznaczoną do bezpośredniego nadzoru,

7) referacie – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne urzędu bez względu na ich
nazwę, wyodrębnione w schemacie organizacyjnym Urzędu,

 8) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą referatem,

 9) osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć pracownika urzędu, którego
niepełnosprawność została potwierdzona stosownym orzeczeniem,

10) bezrobotnym – należy przez to rozumieć bezrobotnego, który odbywa staż w urzędzie,

11) stażu – należy przez to rozumieć nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych
do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w Urzędzie bez nawiązywania stosunku
pracy z pracodawcą.

    §  2. Regulamin pracy ustala organizację pracy i porządek wewnętrzny w urzędzie oraz
związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

    § 3. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników urzędu bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko.

 

Rozdział 2

                                                               Organizacja pracy

    § 4.1 W Urzędzie obowiązują następujące zasady przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:

1)  Wójt w poniedziałki od godziny 9.00 do 12.00, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od  pracy w kolejny roboczy dzień tygodnia,

2)  Sekretarz, Skarbnik i pozostali pracownicy Urzędu w każdy dzień pracy Urzędu  w godzinach urzędowania.

        2. Zasady przyjęć interesantów, o których mowa w ust. 1 powinny być podane do wiadomości interesantów w ogólnie dostępnym miejscu, w sposób zwyczajowo przyjęty np. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

Rozdział 3

Obowiązki pracodawcy

        § 5. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:

    1) zapoznać pracowników podejmujących pracę z zakresem czynności, uprawnień i  odpowiedzialności oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,

    2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy , oraz   osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji,  wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

    3) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy poprzez:

    a) systematyczne szkolenie pracowników,

    b) dbanie o sprawność techniczną środków pracy,

    c) organizowanie i przygotowywanie pracy w sposób zabezpieczający przed wypadkami przy  pracy, i chorobami zawodowymi,

    d) realizowanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

    4) terminowo i prawidłowo wypłacać należności pracownicze,

    5) ułatwiać pracownikom, w miarę możliwości, podnoszenie kalifikacji zawodowych,

    6) zaspokajać, w miarę posiadania środków, socjalne potrzeby pracowników,

    7) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników,

    8) stosować zasadę równego traktowania w zakresie:

    a) nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

    b) warunków zatrudnienia,

    c) awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w  szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,  orientację seksualna, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

    9) przeciwdziałać zachowaniom skierowanym przeciwko pracownikowi, podlegającym m.in. na uporczywym długotrwałym nękaniu, zastraszaniu, poniżaniu,

    10) kształtować kontakty pracownicze zgodnie z zasadami współżycia społecznego,  w tym zasadą koleżeństwa,

    11) nie dopuszczać do pracy pracownika jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub użyciu środków odurzających  albo używał ich w czasie godzin lub w miejscu pracy.

 

 

 

Rozdział 4

                                                Prawa i obowiązki pracownika

        § 6.1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien poddać się wstępnym badaniom lekarskim wykonywanym przez lekarza medycyny pracy.

               2. W pierwszym dniu pracy pracownik powinien:

    1) otrzymać i podpisać umowę o pracę, zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności, a  także dokumenty wskazane w odrębnych przepisach,

    2) zapoznać się z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami  obowiązującymi  na jego stanowisku pracy oraz sposobem realizacji przyznanych mu uprawnień,

    3) odbyć wstępne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony   przeciwpożarowej – ogólne i na stanowisku pracy, zostać poinformowanym o ryzyku oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

     4) nabyć umiejętności obsługi środków pracy na stanowisku pracy,

     5) jeżeli jest to niezbędne, przyjąć protokolarnie stanowisko pracy,

     6) poznać Urząd, bezpośredniego przełożonego oraz współpracowników,

     7) otrzymać sprzęt umożliwiający właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia, a w  szczególności pieniędzy i innych wartościowych rzeczy, a także pieczęci oraz dokumentów o szczególnym znaczeniu

     8) poznać zasady rejestracji czasu pracy i udzielania zwolnień od pracy

     9) zapoznać się z obowiązującą dobową i tygodniową normą czasu pracy,

    10) poznać częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,

    11) zapoznać sę z wymiarem przysługującego mu urlopu wypoczynkowego,

    12) zapoznać się z długością okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

 

    § 7.1. Pracownik jest obowiązany wykorzystywać czas pracy w pełni na efektywne, sumienne i staranne wykonywanie obowiązków i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy oraz dbać o środki publiczne oraz wykonywanie zadań publicznych gminy, z uwzględnieniem interesu państwa, interesu właściwej gminy oraz indywidualnych interesów obywateli.

         2. Do podstawowych obowiązków pracownika, w szczególności należy:

            1) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz aktów prawnych  wydanych przez wójta,

            2) wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności, uprawnień i odpowiedzialności,

            3) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

              4) dbałość o mienie Urzędu i  prawidłowe wykorzystanie przydzielonych środków pracy,

 5) zachowanie właściwego stosunku do przełożonych, współpracowników i interesantów  zgodnie z zasadami: współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności interesu       publicznego, apolityczności, poszanowania prawa do odmienności poglądów  oraz    poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych,

 6) przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,

 7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

 8) złożenie oświadczeń o okolicznościach:

     a) wskazanych w odrębnych przepisach:

-   o prowadzeniu działalności gospodarczej,

-  o stanie majątkowym,

-   o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy,

-   o podstawowym miejscu zatrudnienia,

-   o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stosunku pracy,

-    o pobieraniu świadczeń emerytalnych lub rentowych,

            b)  wskazanych w Kodeksie pracy:

-    zapoznaniu się z treścią zapisów Kodeksu pracy dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu,

-   zapoznaniu się z treścią regulaminu,

-    sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 4 oraz dzieckiem do lat 14,

   9) noszenie odpowiedniego ubioru,

  10) niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu oraz ostrzeganie współpracowników, a także innych osób o grożącym im niebezpieczeństwie.

     3. Pracownik nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

    § 8.1. Pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin przysługuje 15 minutowa przerwa na spożycie posiłku.

          2. Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej 15 minutowej przerwy  w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

    3. Czas przerwy, o którym mowa w ust. 1 i 2  wlicza się do czasu pracy.

            4. Pracownik może w godzinach pracy opuścić swoje miejsce pracy, w szczególności dla  załatwienia swoich spraw prywatnych, jedynie po uzgodnieniu z bezpośrednim  przełożonym i odnotowaniu tego faktu (wyjścia i przyjścia) w książce ewidencji nieobecności. Za czas tej nieobecności nie przysługuje wynagrodzenie.

            5. Nieobecności o których mowa w ust. 1-3 nie mogą zakłócić normalnego toku pracy, zwłaszcza kontaktu z interesantami.

    § 9. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów oraz do uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do:

1) właściwego zabezpieczenia pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, druków ścisłego zarachowania oraz pieczęci,

2) zamknięcia pomieszczeń, w których pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien i otworów wentylacyjnych,

3) odłączenia od sieci urządzeń, które powinny być wyłączone,

4)włączenia systemów sygnalizacji lub zabezpieczenia.

 

 

Rozdział 5

Czas pracy, warunki przebywania na terenie urzędu, ewidencja obecności, zwolnienia od pracy, urlopy pracownicze.

 

    § 10.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji Pracodawcy w normalnych godzinach pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy i czas rzeczywistego wykonywania pracy poza normalnymi godzinami.

          2. Czasem dyżuru jest czas gotowości do pracy po normalnych godzinach pracy

    § 11. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, za który uważa się kolejno przypadające dni od poniedziałku do piątku, w przyjętym jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

    § 12.1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

   2.Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin  w pięciodniowym tygodniu pracy.

          3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

          4.Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z ust.1 lub 2 obowiązuje od dnia następującego po 
           przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

    § 13.1. Pracownicy administracji, obsługi i hydroforni pracują w jednozmianowym systemie czasu pracy.

Czas pracy tych pracowników trwa:

1) pracownicy administracyjni:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach                                            od        730  do  1530

2) pracownicy obsługi:

         - sprzątaczka:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach                                             od       645  do    945

                                                                                                             i    od     1330 do 1830

         - pracownicy gospodarczy:

·          od poniedziałku  do piątku                                             od      730  do  1530

3) pracownicy hydroforni:

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach                                         od      800 do 1200,

  • w piątek                                                                                                    od      800 do 1130,

  • w sobotę                                                                                                   od      900 do 930.

            2. Pracownicy oczyszczalni ścieków pracują w ruchu ciągłym   w czterozmianowym  systemie czasu pracy.

Poszczególne zmiany trwają:

 I w godzinach                                                                              od 600 do 1400

I A w godzinach                                                                            od 1000 do 1600

II w godzinach                                                                            od 1000 do 2200

I B w godzinach                                                                          od 800 do 1600

II B w godzinach                                                                          od 1400 do 2200

X w godzinach                                                                            od 600 do 1300

           3. Na uzasadniony wniosek pracownika pracodawca może ustalić inne godziny pracy niż określone w ust. 2 i 3.

    § 14.1. Pracownik Biura Rady Gminy w dniach, w których obraduje Rada Gminy, odbywają się posiedzenia Komisji  Rady Gminy, a także inne posiedzenia zwołane zgodnie ze Statutem Gminy oraz regulaminem Rady Gminy wykonuje obowiązki do czasu zakończenia w/w posiedzeń.

           2. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy , godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy ustala wójt w uzgodnieniu z sekretarzem lub kierownikiem referatu.

           3. Pracownicy mogą korzystać z przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy w wymiarze i na zasadach określonych w § 8 ust. 1 i 2

    § 15. Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2200  a godziną 600  dnia następnego.

    § 16. 1. Wykonywanie pracy poza ustalonymi w  § 13  godzinami pracy następuje wyłącznie na podstawie polecenia służbowego wójta lub sekretarza, po zgłoszeniu tego faktu do referatu organizacyjnego, prowadzącego ewidencję nadgodzin.

     § 17.1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.       

            2. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

            1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony zdrowia lub życia ludzkiego,  
     ochronymienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

            2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

              3. Pracownikowi za pracę wykonaną na polecenie przełożonego poza nadliczbowymi godzinami  
     pracy, przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub czas wolny.

    § 18.1. Pracownik przychodzący do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności.

            2. W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się,  że pracownik nie
             wykonuje pracy, a ciężar dowodu przeciwnego spoczywa na pracowniku.

            3. Listy obecności są przechowywane w referacie organizacyjnym.

            4. Kontroli rejestracji czasu pracy i ewidencji nie obecności w pracy oraz rozliczenia czasu pracy,
            dokonuje na bieżąco referat organizacyjny.

    § 19.1. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego lub referat organizacyjny o przyczynie nieobecności, nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy, osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków komunikacji.

           2. Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć referatowi organizacyjnemu niezbędne dowody poświadczające przyczynę nieobecności.

    § 20.1. W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu zawiadomić swojego przełożonego o przyczynie spóźnienia.

            2. Pracownicy mogą opuszczać teren zakładu w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonych, po wpisaniu w książkę wyjść.

            3. Każdorazowe wyjście poza zakład pracy, pracownik potwierdza wpisem do książki wyjść, z  podaniem godziny i celu wyjścia.

            4. Wyjścia prywatne, godzinę wyjścia i przyjścia pracownik wpisuje  do „książki wyjść prywatnych”.

            5.  Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie . Nie wpisanie godziny powrotu w książce stwarza domniemanie przebywania pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

 

    § 21.1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca. 

            2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowany nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

    § 22. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu Pracy, przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy albo z innych przepisów prawa.

    § 23.1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.

               2. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów
ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz potrzeby wynikające z konieczności
zapewnienia toku pracy.

               3. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu
pracownika zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.

               4. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
pracodawcy ( osoby upoważnionej ) na karcie urlopowej.

               5. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może
być udzielony poza planem urlopów.

               6. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek
choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo
przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca
jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

               7. Urlopu  niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić
najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

               8. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

    § 24.1. Żadna nieobecność pracownika w pracy, nie może spowodować zakłóceń w funkcjonowaniu referatu.

           2. Obowiązek zastępowania osoby nieobecnej uregulowany jest  w zakresie czynności pracownika.

 

Rozdział 6

Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń.

 

         § 25.1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wykonywanej  pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także jakości i ilości świadczonej  pracy oraz charakteru pracy.

                2. Wynagrodzenie miesięczne jest wypłacane z dołu, nie później niż od 25 dnia każdego
                   miesiąca.

           3. Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu 
                poprzedzającym.

4.Po wyrażeniu pisemnej zgody wynagrodzenie pracownika może zostać przekazane na określone przez niego konto bankowe.

 5. Dla pracowników, którzy nie posiadają kont wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu do godziny 1200 w dniu wypłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3.

             6. Pracodawca na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na
                których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

 

 

Rozdział 7

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych i za szkodę wyrządzoną pracodawcy.

           §26.1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego
porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych, pracodawca może stosować:

  1) karę upomnienia,

  2) karę nagany

            2. Za nieprzestrzeganie przez  pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub
przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy
w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – może być zastosowana również
kara pieniężna.

            3. Kary porządkowe, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się w trybie i na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.

            4. Jeżeli udzielenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa:

  1) pracownik samorządowy mianowany może wnieść odwołanie od kary upomnienia w terminie
3 dni od zawiadomienia go o udzieleniu kary,

  2) pracownik zatrudniony na umowę o pracę może wnieść sprzeciw od kary w terminie 7 dni
od dnia zawiadomienia go o ukaraniu.

            5. Zarówno odwołanie jak i sprzeciw, wnosi się do wójta.

            6. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne
z uwzględnieniem sprzeciwu.

            7. Udzielone pracownikowi kary podlegają zatarciu po upływie roku nienagannej pracy.

            8. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości
o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od dopuszczenia się tego
naruszenia.

            9. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

           10. Kary stosuje pracodawca i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa
się do akt osobowych pracownika.    

        

Rozdział 8

                                                                Bezpieczeństwo i higiena pracy

    § 27. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

    § 28. Pracodawca jest obowiązany:

  1) zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  
przepisami o ochronie przeciwpożarowej,

    2) prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny

      pracy, 

      3) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

      4  kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

      5) wydać przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidualnej pracownikom, którym one przysługują zgodnie z zasadami gospodarowania
odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny
indywidualnej oraz środkami higieny osobistej określonymi w załączniku do zarządzenia
wewnętrznego pracodawcy w tej sprawie,

      6) dostarczyć środki higieny osobistej zgodnie z zasadami gospodarowania odzieżą i obuwiem
roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej określonymi
w załączniku do zarządzenia wewnętrznego pracodawcy w tej sprawie. 

 

          § 29.1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu
wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
podlegają także szkoleniom okresowym.

      2. Przyjęcie do wiadomości regulaminu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznanie się
z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik potwierdza
własnoręcznym podpisem.       

       § 30.  Zabrania się spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych
i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod
wpływem takich napojów lub środków.

       § 31. Na terenie Urzędu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

  

                                                 

                                                                Rozdział   9

                                                           Ochrona pracy

          § 32.1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze
      nocnej.

      2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

      3. Pracownika opiekującego się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jego zgody
zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza
stałe miejsce pracy.

           § 33. Kobietę w ciąży przenosi się do innej odpowiedniej pracy w razie przedłożenia
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać
pracy dotychczasowej. Stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

        § 34.1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw
w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo
do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

             2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4  godziny dziennie przerwy
na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie
przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

            § 35. Wykaz prac wzbronionych kobietom opublikowany jest w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet ( Dz.U.Nr 114, poz. 545 z późn.zm. )

          § 36.1. W zakresie ochrony pracowników młodocianych stosuje się przepisy Kodeksu
pracy oraz przepisów wykonawczych.

               2. Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym opublikowany jest
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 1091).

Rozdział 10

Postanowienia końcowe.

     § 37.1. Z treścią regulaminu zapoznaje pracownika bezpośredni  przełożony.

             2. Pracownik po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu potwierdza ten fakt poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

     § 38. Uregulowania niniejszego regulaminu należy stosować odpowiednio także do
bezrobotnego odbywającego staż w Urzędzie oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych, społeczno-użytecznych i robót publicznych.

     § 39. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują: wójt, skarbnik, sekretarz oraz  
kierownicy referatów.

     § 40. W sprawach nieuregulowanych w powyższym zakresie mają zastosowanie przepisy:

 1) ustawy z dnia 22 marca 1990r.o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1598 z późn.zm.),

 2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U.z 1998r. Nr 21, poz. 94 z póżń.zm. ).

      § 41.1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości
pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

              2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy
Regulamin pracy.

Metadane

Źródło informacji:Karolina Mnichowska
Data utworzenia:2007-12-27 13:32:09
Wprowadził do systemu:Andrzej Kuberacki
Data wprowadzenia:2007-12-28 13:32:10
Opublikował:Andrzej Kuberacki
Data publikacji:2007-12-28 13:53:53
Ostatnia zmiana:2008-01-17 18:21:39
Ilość wyświetleń:5300

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij