Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Oferta pracy - robotnik gospodarczy.

Damasławek, 10.07.2018 r.

Zkr.210.8.2018

 

OFERTA PRACY
ROBOTNIK GOSPODARCZY


1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Damasławek ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek.

2. Określenie stanowiska:
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Damasławek stanowisko to podlega Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

3. Oferty kandydatów do pracy w charakterze robotnika gospodarczego powinny zawierać:
1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2) kopia prawa jazdy kat. B, mile widziana kat. T,
3) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie do pracy w charakterze robotnika gospodarczego,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
5) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
6) kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (zapis: „poświadczam zgodność kserokopii z oryginałem”, data oraz podpis),
7) Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Urząd Gminy Damasławek z siedzibą w Damasławku w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek”, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :


Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych


Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Damasławek.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Panią Moniką Matela jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Gminy Damasławek. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Urzędzie Gminy Damasławek.

………………………………………


4. Zakres czynności:

I. ZADANIA:
1. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Damasławek.
2. Pielęgnacja terenów zielonych:
a) trawników, kwietników,
b) klombów kwiatowych,
c) drzew i krzewów.
3. Utrzymanie w sprawności i dokonywanie drobnych napraw powierzonego sprzętu.
4. Prawidłowa obsługa maszyn i dokonywanie drobnych napraw (ciągnik, rębak, itp.).
5. Zgłaszanie kierownikowi o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach.
6. Zgłaszanie zapotrzebowania na niezbędne narzędzia do wykonywania prac.
7. Wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych w budynkach Gminy Damasławek.
8. Utrzymanie porządku i remonty na drogach, ulicach, placach i chodnikach.
9. Instalowanie i demontaż oświetlenia świątecznego.
10. Wykonywanie prac na wysokości do 3 metrów.
11. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota wskazanych terenów.
12. W sezonie grzewczym palenie w centralnym ogrzewaniu w budynku gminnym wskazanym przez Kierownika.
13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Referatu i Wójta.

II. OBOWIĄZKI:
1. Przestrzeganie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek.
2. Przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., Poz. 917 ze zm.).
3. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

6. Informacja o warunkach pracy:
1) 1 etat.
2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.
3) Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Damasławek (sekretariat pok. nr 2) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko robotnika gospodarczego w Urzędzie Gminy Damasławek" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. do godziny 15:30.

Urząd Gminy Damasławek jest czynny w poniedziałek od 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku od 7:30 do 15.30. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy, nie data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (67) 26 13 627 w godz. od 8.30 do 16.30 w poniedziałki oraz od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku.


Damasławek, 10.07.2018 r.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

/-/ mgr Jacek Matysiak


Metadane

Źródło informacji:Jacek Matysiak
Data utworzenia:2018-07-10 15:00:02
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2018-07-10 15:00:04
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2018-07-10 15:05:48
Ostatnia zmiana:2018-07-10 15:07:48
Ilość wyświetleń:189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij